vWika hanggang sa pamantasan. Ang intelektwalisasyon ay proseso

vWika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Ang diyalekto naman ay baryasyon ng wika.

Ito rin ang ginagamit ng partikular na grupo ng mga tao. Halimbawa, sa Maynila kung saan Tagalog ang gamit na salita, marami ng nahalo mula sa ibang diyalekto o wika tulad ng sa paaralan, nagkakakila-kilala ang mga mag-aaral mula sa mga lugar na may ibang wika at diyalekto. 3. Ito ay ang varayti ng Filipino na magagamit sa pagtuturo sa mga Pilipino sa lahat halos ng larangan ng karunungan mula sa antas primary hanggang sa pamantasan. Ang intelektwalisasyon ay proseso upang ang isang wikang di pa intelektwalisado ay maitaas at mailagay sa antas na intelektwalisado nang sa gayo’y mabisang magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan. Makakaambag tayo sa paraang gawin nating midyum ng pananalita ang wikang Filipino sa lahat ng aspeto ng lipunan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

4. Oo, dahil para sakin mas madali itong basahin at intindihin. Maaari itong maka offend sa mga pari at ibang aspeto ng simbahan pero pag sa gantong paraan ang diyos ay parang mas makatao at mas madaling intindihin. At alam naman natin na karamihan sa mga Pilipino ay hindi mahilig magbasa ng bibliya baka sa paraang ito ay mas gugustuhin nila ang ganitong version dahil mas makakarelate sila at mas madaling intindihin.

Sana available din ito sa ebook dahil alam naman natin na puro selpon na ang gamit ng mga kabataan ngayon o mga millenials

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out