Vraag gaat bij Judith. Volgens artikel 13

Vraag 1: De wetverbiedt de werkgevers niet expliciet de controle van de zieke werknemer zelfuit te voeren. Maar het is niet geschikt dat de heer De Wit zelf op bezoek gaatbij Judith. Volgens artikel 13 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet moet dewerkgever zich laten bijstaan door een of meerdere deskundige werknemers,namelijk een bedrijfsarts.

Een werkgever moet grote terughoudendheid betrachtenbij het zelf benaderen van een ziekgemelde werknemer. Dearbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht beleid te voeren metbetrekking tot het ziekteverzuim van de werknemers.  Eenbedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk engezondheid. De bedrijfsarts speelt een belangrijke tol bij de duurzameinzetbaarheid van werkenden, dus alle werkenden moeten toegang hebben tot eenbedrijfsarts. De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veiligearbeidsomstandigheden.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over hettoepassen van preventieve maatregelen zodat werknemers gezond en veilig kunnenwerken en ook het begeleiden van zieke werknemers.  De werkgeverheeft alleen recht op gegevens die nodig zijn om het recht op loon vast testellen. De bedrijfsarts moet zich aan verschillende privacyregels houden enmag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de werknemer aande werkgever geven. De bedrijfsarts moet de werkgever wel inzicht geven in demogelijkheden en beperkingen van de werknemer, omdat de werkgever de werknemerzo spoedig mogelijk moet re-integreren en dus moet weten wat de werknemeraankan en wat niet.

  Vraag 2: Volgens artikel7:627 BW is geen loon verschuldigd aan de werknemer welke voor eengedurende tijd de bedongen arbeid niet werd verricht. Maar doordat Judith doorziekte haar bedongen arbeid kan verrichten heeft zij recht op 70% van haar loonartikel 7:629 lid 1 BW. De heer De Wit moet vanaf 1 februari 2017salaris betalen tenzij er in de arbeidsovereenkomst /cao anders staat vermeld.In de arbeidsovereenkomst kan zijn afgesproken dat de werknemer voor de eerstetwee dagen van ziekte geen recht heeft op loondoorbetaling, dit zijn de wachtdagenartikel 7:629 lid 9 BW. Op grond van artikel7:629 lid 3 sub d heeft de werknemer geen recht op betaling doordat Judithweigert gehoor te geven aan een uitnodiging van de heer De Wit om een gesprekte hebben over hun arbeidsrelatie.  Vraag 3:  Als Judith hetniet mee eens met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan zij eendeskundigenoordeel (‘second opinion’) aanvragen bij het UWV-artikel 32 lid 1Wet SUWI.

Aan het vragen van een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden:voor de werknemer €100 en voor de werkgever €400. Volgens artikel7:629a BW  kan Judith zich als zeniet eens is met de oordeel van de bedrijfsarts en nadat ze eendeskundigenoordeel heeft aangevraagd bij UWV wenden tot de rechter.   Vraag 4: Als de heer DeWit het oneens is met de bedrijfsarts kan hij een nieuwe bedrijfsartsinschakelen Doordat deHeer De Wit mediation weigert kan Judith van mening zijn dat hij weinigre-integratie inspanning verricht dan kan Judith zich wenden tot het UWV vooreen deskundigenoordeel artikel 32 lid 3 onder b wet SUWI.

  Vraag 5: Judith kantijdens zijn arbeidsongeschiktheidsperiode niet worden ontslagen. Volgens artikel7:670 lid 1 BW is het verboden tijdens ziekte op te zeggen. Wel is er geenverbod om te ontbinden of in overleg te beëindigen. De heer De Witkan Judith ontslagen als:-       Judith wegens ziekte langer dan 2 jaararbeidsongeschikt is.

Dit kan plaatsvinden via UWV –       Judith frequent ziekmeld. Dit kan wordengedaan door de kantonrechter-       Judith haar re-integratieverplichtingenniet nakomt. Dit kan worden gedaan door de kantonrechter. 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out