Tot iar o p?trime din ei au fost

Tot în aceast? perioad? este fondat primul guvern (makhzin, denumirea ?n arab? „” ????), început al statului marocan. Controverse ?i revolte au dus la o alt? dinastie, cea a Fatimizilor, dinastie de califi arabi (909-1171), despre care se vorbea c? sunt succesori ai lui Muhammad.

 În anul 924 Marocul a ajuns sub st?pânirea lor, sub conducerea fondatorului Ubaid Allah. Statul a dus  lupte între califii Omeiazi de Cordoba ?i Fatimizi, rezult?nd delimitarea în emirate musulmane, berbere ?i arabe care au fost ocupate de spanioli. Acest lucru a f?cut ca islamul s? fie restructurat. Cei loiali profetului s-au împ?r?it în dou? grupe: suni?ii ?i ?ii?ii. Printre cele mai vechi informa?ii în ceea ce prive?te existen?a evreilor în Maroc conchid faptul c? evreii erau deja stabili?i pe acel teritoriu înaintea cuceririlor arabe în anul 670 e.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

n. . Ei au fost împar?i?i în dou? categorii: cei care ?i-au f?cut cunoscut? existen?a înaintea arabilor ?i cei care au fost expulza?i din Spania în secolul al XV-lea. O precizare important? este cea a lui Ibn Khaldun în care sus?ine c? „berberii erau alia?i împotriva arabilor sub conducerea reginei Dhimma el Kahanah sau a tributarului Sooth-sayer, care apar?inea tribului evreu Jeroon. ” Într-una dintre legende, redat? în multe variante se spunea c? un evreu a luat parte la fondarea ora?ului Fez în anul 807 e.n ?i odat? cu dezvoltarea lui un num?r mare de evrei ?i-au g?sit refugiul, iar o p?trime din ei au fost repartiza?i pentru pl?tirea unei taxe în schimbul serviciilor militare. Domiciliile lor se aflau în centrul  vechiului ora? Fez potrivit documentului Roudh el-Kartas .

Mul?i dintre evreii exila?i din alte state precum: Italia (1342), Olanda (1350), Fran?a ?i Anglia (1400), dar majoritatea dintre ei din Spania (1492) ?i Portugalia (1494) ?i-au format a?ez?rile aici. O perioad? prosper? a lor ?n timpul ?ederii ?n Maroc a fost imediat dup? izgonirea din Spania aflat? sub domina?ia maurilor, diploma?ii israelieni asigur?ndu-le posturile cele mai influente. Printre primii care au dob?ndit gloria a fost Shoomel el-Barensi,prin postura sa important? a f?cut deschiderea multor evrei la curtea din Fez, zi de zi prelu?nd func?ii ?nalte precum cea de consilieri militari sau chiar ambasadori. Integrarea evreilor în triburile berbere a decurs într-un mod nea?teptat, ace?tia au preluat tradi?iile ?i obiceiurile berberilor, dar ?i-au p?strat limba ebraic? pentru  rug?ciune.

Trebuie men?ionat c? ?n ultimii cincizeci de ani evreii erau trata?i ?n mod egal cu cre?tinii  Marocul este o ?ar? non-statistic? ?i din aceast? cauz? este imposibil de precizat num?rul de evrei din ziua de azi, ora? turistic ?i comercial, Tangerul are ca popula?ie de evrei aproximatix 8.000 de locuitori, ?ns? ?i ast?zi ora?ul Fez este cel mai populat de ace?tia cu un num?r de aproximativ 180.000 de locuitori. Un al doilea val al cuceririlor arabe a debutat prin p?trunderea unor triburi nomade exilate din Egipt în anul 1050. În secolele XI-XIII, când starea de anarhie a luat sfâr?it, au intrat la putere primele dinastiile berbere ale Almoravizilor ?i Almohazilor. Almoravizii,au reu?it s? st?p?neasc? un imperiu ce cuprindea Spania (Andaluzia) ?i por?iuni din Africa subsaharian? ?i s-au al?turat unei forme fundamentale a islamului.

În anul 1058 atac? ora?ul Sijilmassa ?i portul saharian Tafilalet, câ?iva ani mai târziu în 1062 s-au stabilit în Marrakech, iar în 1069 au cucerit ora?ul Fes. Dinastia Almoravizilor a avut un impact major asupra acestor teritorii, astfel încât pân? în anul 1146, sfâr?itul dinastiei, ei de?ineau Africa de nord-vest ?i Spania Maura. Dinastia Almohazilor, a c?rei dezvoltare a avut acelea?i principii a fost întemeiat? de Muhammad ibn Tumart, prin st?pânirea ora?elor Fes, Marrakech,?i Meknes a luat amploare în întregul Maroc, apoi s-a instaurat în Spania, Algeria ?i Tunisia. În timp ce conduc?torul Abd al-Mumin era la putere s-au stabilit schimb?ri în organizarea administrativ?, economic? ?i militar?. S-a introdus plata pentru impozitul funciar ?i domeniile au fost împ?r?ite în regiuni conduse de guvernatori. Tot in aceast? perioad? a început construirea monumentelor de arhitectur? araba (moscheile) ?i a institu?iilor de cultur? (Universit??ile din Fes, Tlemsan ?i Tunisia) care au jucat un rol important în civiliza?ia marocan?.

Succesul lor nu a durat mult îns?, lipsa de interes ?i luptele pentru mo?tenire au dus la sfâr?itul operei Almohazilor. În anul 1212 au pierdut Spania în lupta de lâng? Las Navas de Tolosa sub comanda sultanului Muhammad al Nasir, la fel si suprema?ia asupra zonelor sahariene. Dup? mai mult de un secol, odat? cu sfâr?itul dinastiei Almohade , Marinizii alia?i ai omeiazilor din Cordoba au asaltat Marrakech-ul. În ciuda caracterului ei tranzitoriu, uniunea a continuat s? încurajeze arabizarea popula?iei. Cu toate c? nu au reu?it s? fac?  fa?? opulen?ei predecesorilor lor au guvernat timp de dou? secole Ei ?i-au instalat predomina?ia asupra Marocului prin restabilirea universit??ii pierdute.  Desi Marinizii nu au constituit o mi?care religioas?, ace?tia au construit numeroase edificii religioase, moschei ?i locuin?e pentru studen?i ai universit??ilor coranice. Rivalitatea ?i haosul provocate de conflictele dintre ?efii de trib au diminuat unitatea Marocului într-o perioad? în care  Spania se afla în lupta pe sfâr?ite pentru  recucerirea domeniilor sub ocupa?ia arabo-berber?.

În 1492, spaniolii traverseaz? Mediterana ?i pun sub st?pânire nordul Africii , începând din Ceuta, Tetouan apoi ajung în Melilla, Oran, Tunis, ?i Tripoli. Cea de-a doua ?ar? care a avut un impact major asupra Marocului a fost Portugalia atunci când în 1415 au construit fort?re?e importante la Ceuta ?i în 1437 au atacat Tangerul. În a doua parte a secolului al XIV-lea dinastia Marinid? descentralizat? a început s? se destrame.  În timp ce Spania ?i Portugalia deveneau tot mai puternice, s-au instalat dinastiile Wattasizilor (1428-1549) ?i a Saaditilor (1553-1654). În 1521 Marocul a fost divizat în dou? p?r?i: Wattasizii în nord (capitala la Fes) ?i Saadi?ii în sud (capitala la Marrakech). De?i Wattasizii erau conduc?torii nominali ei st?pâneau doar regiunea capitalei Fes, dincolo de triburile locale. Perioada Wattasizilor a reprezentat o incursiune pentru invazia european?, primii care s-au infiltrat au fost portughezii pentru a stabili o re?ea de comer? naval cu Africa de Vest. Aceast? re?ea a înconjurat c?ile profitabile ale lan?urilor economice din Maroc.

Neavând capacitatea de a-i combate pe portughezi au întemeiat o politic? de cooperare. Alte triburi berbere au vazut aceast? în?elegere drept o ofens? adus? islamului conducând la un r?zboi între cele dou? mari triburi: Wattasizii ?i Saadi?ii. O a?ezare a oferit Saaditilor putere teritorial? ?i suprema?ie asupra Marrakech-ului.

Zece ani mai târziu i-au înl?turat pe portughezi.  Atunci când sultanul Ahmad al-Mansour (1585-1591) ?i-a extins autoritatea pân? în Timbuktu, comandamentul Saadi?ilor a atins 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out