TOC & Piacentini, 2006; Zohar, 1999). În timpul

TOC este cea de-a patra tulburare psihiatric?, cea mai r?spândit? dup? depresia major?, fobii ?i abuzul/ dependen?a de substan?e psihoactive, ?i aconsiderat? una dintre bolile cele mai debilitante.În total, prevalen?a pe durata de via?? a TOC este estimat? între 1% ?i 3%; aceast? rat? de prevalen?? a fost demonstrat? în mod consecvent în baza diferitor studii asupra numeroase ??ri ?i culturi (Kessler, Petukhova, Sampson, Zaslavsky, & Wittchen, 2012; Ruscio, Stein, Chiu, & Kessler, 2010; Subramaniam, Abdin, Vaingankar, & Chong, 2012). Primele manifest?ri ale TOC apar adesea între vârsta de 8 ?i 11 ani, cu o cre?tere a diagnosticului TOC în timpul pubert??ii ?i dup? aceea la vârsta adult? (Farrell, Barrett, & Piacentini, 2006; Zohar, 1999). În timpul copilariei, TOC influen?eaz? în mod dispropor?ionat b?rba?ii cu predominan?? masculin? de 2: 1 (Farrell et al.

, 2006; Zohar, 1999). La vârsta adult?, distribu?ia pe sexe este mai egal?, unii cercet?tori sugerând o predominan?? feminin?, de?i acest lucru se poate datora femeilor care uneori dezvolt? TOC la o vârst? mai înaintat? (Castle, Deale, & Marks, 1995; Kessler et al., 2012). Cu toate acestea, o meta-analiz? recent? a constatat c? femeile gravide ?i femeile postpartum au rate de prevalen?? mai mari ale TOC în compara?ie cu popula?ia general?, femeile postpartum fiind expuse unui risc mult mai mare comparativ cu popula?ia feminin? general? (Russel, Fawcett &Mazmanian, 2013).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cercet?rile sugereaz? c? orice u?oar? dezechilibru între sexe diminueaz? dup? vârsta de 65 de ani (Kessler et al., 2012). Potrivit studiilor, 80% dintre pacien?ii cu aceast? afec?iune prezint? atât obsesii, cât ?i compulsii (Hollander & Stein, 1999). Doar 20% dintre pacien?i prezint? doar obsesii sau doar compulsii.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out