Tamadun keseluruhannya, untuk mendapatkan ilmu kita mestilah rajin

Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia.

Merekamempunyai system organisasi sosial dimana masyarakat negara kota lebih teratur.Masyarakat negara kota terbahagi kepada golongan pemerintah, rakyat bebas, dan hamba.Sistem pemerintahantamadun tersebut ialah berbentuk teokrasi dimana raja dianggap sebagai tuhandan pemilik kota.Tamadun Mesopotamnia telah menyumbang dari beberapa aspek, antaranyaialah Kod Undang-undang Hammurabi, digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabbi.Ianya dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca. Permasalahandi kalangan masyarakat pelbagai kaum telah dapat dielakkan kerana wujudnyaundang-undang ini. Undang-undang ini telah dapat mewujudkan perpaduan dan memperkuatkansistem organisasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Tulisan mereka atau dikenali sebagai kuneiformmerupakan antara sistem tulisan terawal yang diketahui dalam sejarah.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Dengan kewujudansistem tulisan ini, ia telah membawa kepada sistem pendidikan yang bertujuanuntuk melahirkan jurutulis.  Ini adalahuntuk membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat supaya dapatdirekodkan.Kerajaan ini berakhir dengan Chaldea (RajaNabonidus) yang jatuh pada 539 SM. Selepas kejatuhan kerajaan Chaldea, Parsimenguasai wilayah Mesopotamia dan membawanya kepada keruntuhan kerajaanMesopotamia. Antara punca kejatuhan sesebuah tamadun ialah kerana wujudnya sikaptidak menerima perubahan, dari segi teknologi mahupun perubahan dalam strukturpolitik, ekonomi dan social. Penjajahan yang berlaku di Mesopotamia antarapunca kehancuran tamadun tersebut. Secara keseluruhannya, untuk mendapatkan ilmukita mestilah rajin membuat kajian.

Sesebuah organisasi tidak akan dapatbertahan selagi tiada kerjasama antara ahli organisasi tersebut. Tamaduntradisional menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuahkerajaan. Sifat-sifat pemerintah yang adil dan saksama merupakan tema utamatamadun-tamadun silam. Komunikasi antara dua pihak penting dalam mewujudkanpersefahaman antara satu sama lain.

Kemajuan sesebuah tamadun dapat dicapai jikapemimpin memainkan peranan dan tanggungjawab dengan sempurna.Teknologi jugasangat penting untuk memajukan sesebuah tamadun. 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out