T? vi?c làm s? ??; 2. Ki?m tra,

T? v?n hành lang pháp lý cho khách hàng tr??c khi làm s? ??
:

T? v?n cho khách hàng toàn b? hành lang pháp lý liên quan ??n
ho?t ??ng làm s? ?? nh?:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

– T? v?n nh?ng quy ??nh c?a nhà n??c v? vi?c c?p s? ??;

– T? v?n các th? t?c làm s? ??;

– T? v?n các v?n ?? liên quan khác.

– T? v?n cho các bên v? vi?c chu?n b? gi?y t? c?n thi?t cho
vi?c làm s? ??;

2. Ki?m tra, ?ánh giá tình tr?ng pháp lý c?a các gi?y t?
khách hàng cung c?p:

– Trên c? s? các yêu c?u và tài li?u khách hàng cung c?p các
lu?t s? c?a chúng tôi s? phân tích, ?ánh giá tính h?p pháp, s? phù h?p v?i yêu
c?u th?c hi?n công vi?c;

– Chúng tôi ??i di?n cho khách hàng d?ch thu?t, công ch?ng
các gi?y t? có liên quan.

3. Trí Tu? Lu?t s? ??i di?n khách hàng hoàn t?t các th? t?c
làm s? ?? t?i C? quan nhà n??c có th?m quy?n

– Sau khi ký h?p ??ng d?ch v?, chúng tôi s? ti?n hành so?n h?
s? làm s? ?? cho khách hàng;

– ??i di?n lên V?n phòng ??ng ký nhà ??t ?? n?p H? s? làm s?
?? cho khách hàng;

– ??i di?n theo dõi h? s? và tr? l?i c?a V?n phòng ??ng ký
nhà ??t, thông báo k?t qu? h? s? ?ã n?p cho khách hàng;

– ??i di?n nh?n S? ?? cho khách hàng;

N?u quý v? có nhu c?u s? d?ng d?ch v? c?a công ty chúng tôi.
Xin vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n

T? v?n làm s? ?? nhà chung c?

T? v?n sang tên s? ?? nhà chung c?, th?a k? quy?n s? d?ng
nhà chung c?…

T? v?n cho khách hàng toàn b? hành lang pháp lý liên quan ??n
ho?t ??ng làm s? ?? nhà cung c? nh?:

– T? v?n nh?ng quy ??nh c?a nhà n??c v? vi?c c?p s? ?? nhà
cung c?;

– T? v?n các th? t?c làm s? ?? nhà cung c?;

– T? v?n các v?n ?? liên quan khác.

– T? v?n cho các bên v? vi?c chu?n b? gi?y t? c?n thi?t

– Ki?m tra, ?ánh giá tình tr?ng pháp lý c?a các gi?y t?
khách hàng cung c?p:

– Trên c? s? các yêu c?u và tài li?u khách hàng cung c?p các
lu?t s? c?a chúng tôi s? phân tích, ?ánh giá tính h?p pháp, s? phù h?p v?i yêu
c?u th?c hi?n công vi?c;

– Chúng tôi ??i di?n cho khách hàng d?ch thu?t, công ch?ng
các gi?y t? có liên quan.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out