Sözcü soru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi.

Sözcü soru?turmas?nda fla? geli?meU?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru.

..Sözcü gazetesi hakk?ndaki FETÖ soru?turmas? kapsam?nda gazetenin yazarlar? U?urDündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ru ifade verdi…Sözcü Gazetesi’nin suça kar??t??? iddia edilen baz? çal??anlar?na ili?kin A??rCeza Mahkemesi’nde dava devam ederken ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’ncagazetenin kimi mensuplar?na yönelik devam eden bir soru?turma daha oldu?uö?renilmi?ti.?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca yürütülen soru?turma kapsam?ndayeni bir geli?me ya?and?.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

4 YAZAR SAVCIYA ?FADE VERD?Gazete yazarlar? U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhaklar?ndaki iddialar çerçevesinde Ça?layan’daki ?stanbul Adliyesi’ne gelereksoru?turma savc?s?na ‘?üpheli’ s?fat?yla ifade verdi. Geçti?imiz günlerdegerçekle?tirilen ifade i?lemi ard?ndan ?üphelilerin adliyeden ayr?ld?klar?ö?renildi. ?fade veren U?ur Dündar, Emin Çöla?an, Sayg? Öztürk ve Necati Do?ruhakk?nda ‘FETÖ’ye yard?m’ konulu çe?itli iddialar gündeme gelmi?tiU?UR DÜNDAR’IN YAZILARI DOSYAYA DEL?L OLARAK G?RD?U?ur Dündar’?n Sözcü Gazetesi’nde yay?nlanan ve ABD Savc?l???’nca FETÖmensuplar?n?n te?vikiyle yürüttü?ü soru?turmaya ili?kin baz? yaz?lar? hakk?ndatespit tutana?? düzenlenerek soru?turma dosyas?na delil olarak kondu?u ortayaç?km??t?. U?ur Dündar, ‘Zarrab soru?turmas?n?n uzanabilece?i vahimboyutlar!..

.’ ba?l?kl? 3 Haziran 2016 tarihli yaz?s?nda “Geliyoruz sözünözüne… ABD’li Savc? Preet Bharara Reza Zarrab’?, Devrim Muhaf?zlar?’na maddidestek aktarmak ve böylece Kudüs Gücü’nün ba?ka ülkelerde terör eylemleriyapmas?n? sa?lamakla suçluyor. Ayr?ca Reza Zarrab’?n bu faaliyeti, Türkiye’dekibaz? önemli siyasetçilere rü?vet vererek sürdürdü?ünü iddia ediyor. ?imdigördünüz mü, bir suikast giri?iminin ard?ndaki gerçekleri ve soru?turman?nuzanabilece?i vahim derinlikleri?..

.” sat?rlar?na yer vermi?ti.NAZLI ILICAK DA AYNI GÜN AYNI ?EY? YAZMI?TIAyn? tarihte Nazl? Il?cak Fetullahç? Özgür Dü?ünce Gazetesi’nde U?ur Dündar ilesözle?mi? gibi benzer ?u sat?rlar? kaleme alm??t?: “17-25 Aral?k’tansonra, yolsuzluklar?n örtülmesi hususunda kim kiminle el ele tutu?tu… R?zaSarraf’?n avukat?n?n mahkemeye sundu?u belgeler bunu pek güzel gösteriyor. Vemaalesef, kimilerinin gözü, Cemaat dü?manl???yla körle?ti?i için, TayyipErdo?an, masum insanlar?n cezaevine at?lmas?na yol açan Cad? av?n? ba?ar?ylayürütebiliyor. Ama bak?n Savc? Preet Bharara, avukat?n tezlerine kar?? ne dedi:”Türkiye’deki dosya, savc? de?i?tirilince kapat?ld?. Savc?s? de?i?ince verilentakipsizlik karar?n? dikkate alm?yoruz. Bir ba?ka ülkenin iç i?lerinekar??m?yoruz ancak, orada elde edilen bilgiler ve deliller bizdekilerleörtü?üyor.” Demek ortada bir Cemaat oyunu yok.

Ciddi bir yolsuzluk sözkonusu. Türkiye’de önde gelenlerle rü?vet ili?kisi kurabildi?i için,”Sarraf oraya kaçar ve bize iade etmezler” endi?esini ta??yan Savc?Bharara, kefaletle tahliyeye kar?? ç?k?yor; “Bu Cemaat’in oyunu,darbesi” tezine katiyen kat?lm?yor.”U?UR DÜNDAR’IN DOSYAYA G?REN D??ER YAZILARIYine U?ur Dündar’?n Halk TV’de yay?nlanan ‘Halk Arenas?’ program?nda Fetullahç?polislerle irtibat? de?ifre olan ABD’li savc? Preet Bharara ile ilgili sözleride tespit tutana??na girmi?ti. Dündar’?n 22 May?s 2016’da kaleme ald??? ‘R?zaZarrab dosyas?ndaki 91 Türk’ ba?l?kl? yaz?s? da tespit tutana??na konulmu?tu.Yaz?da, “Savc?, Reza’n?n dosyas?na her geçen gün yeni bir suç orta??n?nad?n? ilave ediyor. Dosyadaki i?birlikçi Türk say?s?n?n ?imdilik 91’e ula?t???,aralar?nda önemli siyasetçilerin bulundu?u öne sürülüyor” sat?rlar?na yerverilmi?ti.

U?ur Dündar’?n 21 Aral?k 2013 tarihli ‘Ürkütücü gerçe?i aç?kl?yorum’ ba?l?kl?yaz?s? da soru?turma dosyas?na girmi?ti. Yaz?da, U?ur Dündar’?n t?pk?Fetullahç? Terör Örgütü mensuplar?n?n yapt??? gibi R?za Zarrab üzerinden Türksiyasetçilerini suçlamas? dikkat çekmi?ti.ÇÖLA?AN’IN “??MD? CEMAAT? SAVUNMA ZAMANI” YAZISIEmin Çöla?an ise 29 Ekim 2015 günlü ‘?imdi Cemaati Savunma Zaman?’ ba?l?kl?yaz?s?nda ?u ifadelere yer vermi?ti: “Burada aç?kça söylüyorum… Bugünekadar hakk?nda nice yaz?lar yaz?p mahkemelik oldu?um Fethullah ekibinin, ba?kabir deyi?le cemaatin, terörle ilgisi oldu?una hiçbir zaman inanmad?m. ?imdipiyasaya ad?na FETÖ dedikleri en son terör örgütünü sürdüler (Fethullahç? terörörgütü). Cemaati yok etmek amac?yla, durduk yerde, asl? astar? olmayan yeni birdandik örgüt yaratt?lar. Hiç kimse bu sözde terör örgütünün hangi silahl?eylemi gerçekle?tirdi?ini bilmiyor! Devlet belgelerinde, savc?l?kiddianamelerinde ve mahkeme kararlar?nda böyle bir bilgi ve belge yer alm?yor.Taktik çok ilginç! Hükümete kar?? olanlar? terör örgütü ilan edeceksin!”NECAT? DO?RU’DAN “NAYLON DARBE” YAZISISözcü yazar? Necati Do?ru ise kanl? darbe giri?iminden sadece 2 gün sonrakaleme ald??? yaz?da ‘Naylon darbe’ ifadesini kulland?. Do?ru’nun 17 Temmuz2016 tarihli yaz?s? ?u ?ekildeydi: “Naylon darbeciler! ?ktidar? devirmeyekalkt?lar.

Daha da güçlendirdiler. Yoksa bu “tezgahlanm?? bir darbe”miydi? Dan???kl? dövü?ten bir kalk??ma m?yd?? Sen kalk Cumhurba?kan?’na kar??darbe yapt?m diye TRT’de bildiri okut, git Genelkurmay Ba?kan?’n? tutukla!Tankla TOMA’y? toku?tur. Ba?ar?s?z darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstünç?plak! Elin arkadan kelepçeli.

Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Budarbecilerin tamam?, süzme saf Fethullahç? subaylar m?d?r? Yoksa aralar?nakar??m?? ba?kalar? da var m?d?r? Kutulardan dolar ç?kt??? o 17-25 Aral?k günündenbu yana sürekli “Fethullahç? av?” yap?ld?, çok say?da Fethullahç?tutukland?. Buna ra?men Ordu’da “Emir-Komuta Zinciri”ni k?r?p darbegiri?imine ba?vuracak bu kadar çok Fethullahç? subay nas?l gizli kald?? TayyipErdo?an, “Fethullan Gülen bizi aldatt?” demi?ti. Fethullahç? subaylarda kendilerini o kadar iyi gizlediler ki, Genelkurmay Ba?kan?’n? aldatt?lar.Aldat?lan iki oldu. Biri: Ba?komutan.

?kinci: Kurmay Komutan. ABD’ye kaçm??aldatan!

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out