Samenvattting zorg en onderwijs Werkgevers gaan het erg

Samenvattting1Flinke personeelstekorten verwacht in techniek, zorg en onderwijs Werkgeversgaan het erg moeilijk hebben met het vinden van werknemers binnen het onderwijsen de zorg-, techniek- en ICT-sector. Dat blijkt uit eengepubliceerd rapport op maandag van het Researchcentrum voor Onderwijs enArbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

ICTVoor 87 procent van de vraag naar ICT’ers, vooral op hogere niveaus zoalssoftware- en applicatieontwikkelaars, wordt een grote knelpunt verwacht. Hetvinden van basisonderwijs leerkrachten de behoefte aan vervanging van personeelgroot is wordt erg moeilijk.TechniekBij technische beroepen gaat het meer om moeilijk te vervullen vacatures. Hetaantal afgestudeerden met een techniek- of informaticadiploma blijft toe neemt,blijft volgens de onderzoekers een grote knelpunt bestaan. Dit heeft deels meete maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in detechniek.Zorgook door de stijging van de zorguitgaven worden er ook problemen verwachtin de personeelsvoorziening voor functies op hoog en middelbaar niveau in dezorgsector.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

                        Deperspectieven op de arbeidsmarkt zijn voor jongeren de komende jaren gemiddeldgezien goed. JongerenVoor hbo’ers en wo’ers zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt tot en met2022 het best. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek/zorgzijn de arbeidsmarktperspectieven op alle niveaus erg goed. Over het algemeengeldt dat jongeren met een hoger opleidingsniveau een betere kans in dearbeidsmarkt hebben dan jongeren met een lager opleidingsniveau. “Opwo-niveau heeft 50 procent van de gediplomeerden goede perspectieven op eenbaan” Voor hbo’ers ligt het percentage op 43 procent.WerkgelegenheidTot 2022 zal het aantal werkende mensen in Nederland met ongeveer 520.000toenemen.

Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1 % perjaar. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt binnen de zorg, groothandel,specialistische zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid verwacht. Het ROAverwacht dat tot 2022 ruim 1,5 miljoen arbeidskrachten vervangen moeten wordendoordat werknemers van beroep wisselen/ stoppen met werken. De rest van dewerkende mensen hangen samen met een toename van de werkgelegenheid dooreconomische groei. Orginele artikel: https://www.

nu.nl/carriere/5033786/flinke-personeeltekorten-verwacht-in-techniek-zorg-en-onderwijs.html     Samenvattting2Werknemers hebben een natuurlijke neiging om beter te worden’   Werknemers en leidinggevenden moeten stoppen methet houden van beoordelingsgesprekken. Niemand heeft er zin in en het kost ergveel tijd. We moeten medewerkers in plaats daarvan proberen te verbeteren metdoorlopende coaching. Kilian Wawoe maakt de vergelijking tussen chirurgen, piloten endiepzeeduikers.

In die sectoren is het normaal dat medewerkers veel met elkaarpraten over hoe de prestaties verbeterd kunnen worden.Beter presterenin tegenstelling tot wat leidinggevenden denken, hebben medewerkers ookbehoefte aan iemand die tegen ze zegt hoe ze beter kunnen presteren, denkt KilianWawoe. Kilian Wawoe baseert zijn conclusies op basis van een eerderwetenschappelijk onderzoek en eigen onderzoek op dewerkvloer. Zo blijkt dat werknemers en managers erg gefrustreerd raken van hettraditionele beoordelingsgesprek. Ook zouden mannen structureel hogerebeoordelingen krijgen dan vrouwen. Rendement Hij deed daarom interviews met ongeveer honderdveertig werknemersen managers in verschillende beroepsgroepen. Verder waren er een paarfocusgroepen met geteld ruim tweehonderd deelnemers.  “Waar het mijom gaat, is dat we in het totale van wat we nu doen, ons zeventig miljoenuur per jaar kost en waarschijnlijk 1 miljard euro.

Dat is een conservatieveschatting. We besteden er dus veel geld aan en we krijgen er niks voorterug.” Waarom wordt het dan wel gebruikt? Volgens Kilian Wawoe wordt ervanwege de belangen van vakbonden en directies niet getornd aan hetbeoordelingsgesprek. “Dat zijn nou net de twee partijen die de CAObespreken.

LessenOp basis van teams die beter presteren, heeft Kilian Wawoe een aantallessen voor bedrijven. Hij raadt werkgevers aan eens goed te kijken naar deverdeling van beoordelingscijfers. Als een groep structureel hoger scoort, kaner soms iets mis zijn met het systeem.  Debelangrijkste en meest concrete tip van Wawoe is een twee-stappen schaal bij debeoordeling van werknemers.

Verder adviseert Kilian Wawoe het prosociaalbelonen. Als je werknemers extra wil gaan belonen, laat het team ditdan zelf bepalen voor wat.  Wawoeverwacht niet dat ondernemingen dit morgen meteen overnemen, maar op termijnverwacht hij dat het beoordelingsgesprek niet meer gebruikt zal worden.Orgineel artikel: https://www.

nu.nl/ondernemen/5050892/werknemers-hebben-natuurlijke-neiging-beter-worden.html           Samenvattting3DeBrexit beter begrijpen? Kan dan naar het uit onzekerheid geboren seksisme vande Britse manIn Europa doen ze zo vrouwelijk, en vrouwelijk, dat wil de Britse man nietzijn.Peterborough heeft een redelijke diverse bevolking, er wonen bijvoorbeeldveel Oost-Europeanen, die er werk vinden in voorraadmagazijnen vaninternetwinkels of op de nabijgelegen akkers. Eénenzestig procent van debevolking stemde er voor Brexit.In ieder land vind je andere regels voor wat mannelijk is, en wat niet.

Hoeeen man zich hoort te gedragen, wat hij eet en drinkt, hoeveel fysiek contacthij kan maken met andere mannen. De keuze voor Brexit was een keuze voor eenbepaalde opvatting van wat mannelijkheid is.Vroeggeboren seksismeDe Engelse mannelijkheid kenmerkt zich door een wantrouwen alles wat van hetEuropese vasteland komt.

Dat anti-Europese seksisme onder Britse mannen lijkt zich te vertalen inhun keuze voor Brexit. De mannen stemden over het algemeen verlaten, terwijl deBritse vrouwen met een kleine meerderheid blijven stemden. Het is niet voorniets dat de Brexit onderhandelingen geplaagd worden door het tentoonspreidenvan hypermannelijk gedrag, waarbij borstklopperij en verbeten afstevenen op eendoemscenario wenselijker worden gevonden dan een werkzaam compromis.Orgineel artikel: https://www.vn.nl/brexit-britse-man-seksisme/ Elysa Bugdayci  

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out