RUJUKAN 3-21. Mohsen, Z.N., Reza, E. & Hamzeh,

RUJUKAN AbdulRasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis BahasaMelayuMurid-Murid Sekolah Rendah di Luar Bandar. JurnalPendidikan Bahasa Melayu, 1(1) : 1-12.

 CarlieAnak Ungang. (2008). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dalam Kemahiran AsasMembaca di Kelas Pemulihan: Kajian Kes di Lima Buah Sekolah Daerah Serian.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Jurnal Pendidikan IPBL, Jilid 8. Che Zanariah Che Hassan & Fadzilah Abd Rahman.(2011). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KemahiranMenulis di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1) : 67-87. Garis Panduan PelaksanaanProgram Pemulihan Khas.

(2012). Bahagian Pendidikan Khas: Kementerian PendidikanMalaysia. KPM.BPKHAS.

300-2/2/12.(2010). Peranan Guru Pemulihan Khas dalamPelakasanaan Program LINUS. Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia:Putrajaya. Kuhn,M.

R. & Stahl, S.A. (2004). Fluency: A Review of Developmental and RemedialPractices.

Journal of EducationalPsychology, 95 (1) : 3-21. Mohsen,Z.N., Reza, E. & Hamzeh, N.S.

(2015). The Use of Teaching Aids and TheirPositive Impact on Student Learning Elementary School. International Academic Journal for Science and Technology, 11(2) : 22-27. NafisatAfolake & Abdul Jaleel. (2010).

Evaluating the Impact of Technology. The Malaysian Online Journal of EducationalTechnology, 1(2). NoorAini Ahmad. (2014). Mengintegrasi Teknologi Komunikasi dan Maklumat SebagaiMedia Pengajaran Bahasa dalam Kalangan Kanak-Kanak Awal Umur.

Jurnal Pendidikan Bahasa Malayu, 2(4): 36-43. PIPP.(2006). Pelan Induk PembangunanPendidikan. BahagianPerancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 PPPM.(2013). Pelan Pembangunan PendidikanMalaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.

 RusminiKu Ahmad. (2012). Integrasi TeknologiMaklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. InstitutAminuddin Baki Cawangan Utara Jitra, Kedah: Kementerian Pendidikan Malaysia.

 WDEFA.(1994). World Declaration on Educationfor All. Thailand: WDEHA.

        Dr.Norliza Zakuan Pegawai KPI Kepada YAB Menteri Pelajaran dan diterbitkan untuksiaran oleh Unit Komunikasi Korporat, KPM. NKRA Pendidikan.http://www.moe.gov.my/index.php/my/dasar/nkra-pendidikan      

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out