Rizik negativno zna?enje, odnosno, ozna?ava mogu?nost pojave

Rizik je stalni pratilac bitnih ljudskih stremljenja. Kao takav, on je vu?na sila poslovnih
poduhvata i nezaobilazni aspekt preduzetni?ke aktivnosti. I pored toga, iako se priroda
pojma rizik lako intuitivno naslu?uje, njegova nedvosmislena, univerzalno prihva?ena
definicija ne postoji. Prethodno važi kako u slu?aju pore?enja definicija rizika u
razli?itim naukama (medicina, informatika, ekonomija i dr.), tako i u slu?aju pore?enja
definicija rizika razli?itih oblasti jedne iste nauke (osiguranje, finansije, preduzetništvo
i druge oblasti ekonomske nauke). Razlike nisu samo semanti?ke, ve? i konceptualne
prirode. Pokazuje se ta?nim da je „rizik u o?ima posmatra?a” iz ?ega proizilazi da
definicija rizika zavisi od percepcije onih koji ga definišu.
Kedar (1970, str. 12) smatra da re? „rizik” vodi poreklo ili od arapske re?i risq ili od
latinske re?i risicum. Interesantno je da arapska re? risq ima pozitivnu konotaciju
ozna?avaju?i sve ono što je ?oveku dato (od Boga) iz ?ega on može izvu?i nekakvu
materijalnu korist ili satisfakciju. Suprotno, latinska re? risicum ima isklju?ivo
negativno zna?enje, odnosno, ozna?ava mogu?nost pojave nesre?nih doga?aja. U
originalu, ona ozna?ava mogu?e izazove i prepreke koje se javljaju na putu mornarima
(lat. risicum maris). U XII veku Grci upotrebljavaju arapsku re? risq da ozna?e,
generalno, neizvesnost povodom budu?ih doga?aja i rezultata. U odre?enim jezicima, u
modernoj upotrebi, pored uglavnom negativne, rizik povremeno ima pozitivnu
konotaciju, poput francuskog ili srpskog jezika („qui de risque rien n’a rien” ili „ko ne
rizikuje ne dobija”). U engleskom jeziku on ima krajnje negativno zna?enje (to run the
risk, to be at risk) asociraju?i izloženost nekakvoj opasnosti.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out