Rizik negativno zna?enje, odnosno, ozna?ava mogu?nost pojave

Rizik je stalni pratilac bitnih ljudskih stremljenja. Kao takav, on je vu?na sila poslovnihpoduhvata i nezaobilazni aspekt preduzetni?ke aktivnosti. I pored toga, iako se prirodapojma rizik lako intuitivno naslu?uje, njegova nedvosmislena, univerzalno prihva?enadefinicija ne postoji. Prethodno važi kako u slu?aju pore?enja definicija rizika urazli?itim naukama (medicina, informatika, ekonomija i dr.

), tako i u slu?aju pore?enjadefinicija rizika razli?itih oblasti jedne iste nauke (osiguranje, finansije, preduzetništvoi druge oblasti ekonomske nauke). Razlike nisu samo semanti?ke, ve? i konceptualneprirode. Pokazuje se ta?nim da je „rizik u o?ima posmatra?a” iz ?ega proizilazi dadefinicija rizika zavisi od percepcije onih koji ga definišu.Kedar (1970, str. 12) smatra da re? „rizik” vodi poreklo ili od arapske re?i risq ili odlatinske re?i risicum.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Interesantno je da arapska re? risq ima pozitivnu konotacijuozna?avaju?i sve ono što je ?oveku dato (od Boga) iz ?ega on može izvu?i nekakvumaterijalnu korist ili satisfakciju. Suprotno, latinska re? risicum ima isklju?ivonegativno zna?enje, odnosno, ozna?ava mogu?nost pojave nesre?nih doga?aja. Uoriginalu, ona ozna?ava mogu?e izazove i prepreke koje se javljaju na putu mornarima(lat. risicum maris).

U XII veku Grci upotrebljavaju arapsku re? risq da ozna?e,generalno, neizvesnost povodom budu?ih doga?aja i rezultata. U odre?enim jezicima, umodernoj upotrebi, pored uglavnom negativne, rizik povremeno ima pozitivnukonotaciju, poput francuskog ili srpskog jezika („qui de risque rien n’a rien” ili „ko nerizikuje ne dobija”). U engleskom jeziku on ima krajnje negativno zna?enje (to run therisk, to be at risk) asociraju?i izloženost nekakvoj opasnosti.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out