Essay i første setning som ”..Henry’s lunch-room..”.

Essay title: Report on Hemingways “the Killers”. Norwegian

Jeg vil i denne rapporten uttrykke mine erfaringer fra lesning og et forsøk på mulig tolkning av novellen ”The killers”, skrevet av Ernest Hemingway. Novellen handler om to leiemordere som besøker en liten by for å drepe en tidligere bokser.Teksten gir tidlig inntrykk av en noe amper stemning hvor usikkerheten ligger i luften. Denne stemningen intensiveres utover i teksten.

Karakterene synes å vise resignasjon i forhold til de drapstruslene som fremsettes. De gir et inntrykk av håpløshet i møtet med det onde hos mennesker. Mer underliggende vil teksten kunne gi leseren et spørsmål om hvordan en kan møte det onde. Dette illustreres gjennom den endringen hovedpersonen går gjennom, hvor han tilsynelatende blir en annen mann etter hendelsen. Rapporten vil forsøke å vise hvilke virkemidler som brukes i teksten for å få frem dette og de stemningene som gis.Handlingen i teksten er lagt til en kafé, som tilkjennegis i første setning som ”.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

.Henry’s lunch-room..

”. I første sekvens hvor vi møter to leiemordere (Al og Max) og en servitør (George), går diskusjonen om hva som skal bestilles av mat. Handlingsforløpet settes i gang når to leiemordere (Al og Max) knebler en gjest (Nick Adams) og kokken (Sam). Morderne tilkjennegir så for de tilstedeværende at de er der for å drepe en bokser (Ole) som har besøkt stedet ved tidligere anledninger. Bokseren dukker ikke opp og morderne forlater kaféen. Etter at Al og Max forlater baren advarer Nick, etter oppfordring fra George, Ole der han ble opplyst å befinne seg.

Advarselen blir ignorert av Ole, han synes å allerede være kjent med den overhengende faren. Han gjør ingenting for å møte advarselen. Da Nick er tilbake på kaféen, blir han oppfordret til å la saken ligge, noe som gjør at Nick ønsker å forlate byen. Stykket avsluttes med at Nick får beskjed fra George om å ikke tenke mer over det.

Novellen preges av dialog. Denne oppbygningen gjør at teksten nærmer seg formen til et drama, og kan kalles en dialogisk fortelling. Dette forsterkes ved at teksten har en observerende forteller som objektivt beskriver omgivelsene, motsatt av hva en allvitende forteller ville hatt kjennskap til. Her har forteller en ytre synsvinkel gjennom hele teksten og ingen kjennskap til karakterenes indre tanker, reaksjonsårsaker eller følelser om personer eller handling i teksten.

Fortellerens funksjon er å gi leseren en scene å plassere dialogen i. Teksten overlater til leseren hvilke følelser som ligger bak. Motivet kan like gjerne kan ligge under overflaten. Hemingway er kjent for en isfjellteknikk. Fortelleren kan ikke klart identifiseres som en karakter i historien.Videre vil jeg si noe om tekstens sammensetning og hvilke virkemidler som brukes. I starten blir handlingens fortelleren sted; ”Henry’s lunch-rom”.

To gjester ankommer. Noe videre eksposisjon gis ikke her av forteller, og en dialog settes umiddelbart i gang med ”’What’s yours?’ George asked them”. Teksten starter derfor ’in media res’. Det gis ikke noen bakgrunn for hvilken funksjon karakterene eller omgivelsene har for handlingen ved første introduksjon, og eksposisjonen er integrert i hele teksten. Vi får for eksempel først helt til slutt vite at bokseren har bakgrunn som bokser i Chicago, ”He must have got mixed up in something in Chicago” (s. 289).

I første del av handlingen bestiller morderne mat. De synes ikke å være interessert i maten. Denne delen fremstår som en motsetning til den videre handlingen. Måten de bestiller på kan gi inntrykk av at morderne ikke tar til seg hva George sier om hva som er tilgjengelig fra menyen.

Dette skjer når de likevel bestiller middag etter å ha fått beskjed om at middag serveres etter først etter klokken seks. De sier også at de gir blaffen i klokken i ”Oh, to hell with the clock, ..” (s. 279). Hvorfor er den denne delen med i hele tatt? Kanskje for å gi en antydning for leseren om at morderne bruker en spydig, ignorerende talefremføring. Alternativt for å gi inntrykk av at morderne oppfatter deres ærend som noe trivielt og hverdagslig.Teksten gjør kjent at byens heter Summit og at denne byen er en ”.

. hot town..” i:”This is a hot town,” said the other. ”What do they call it?””Summit.

” (s. 280)Navnet Summit kan være et bilde på at det i denne byen skal skje et oppgjør og at noe vil nå sitt klimaks på dette stedet. Kombinert med bildet ”hot town” som antyder om at dette er en farlig by, så blir dette bildet mer sannsynliggjort. Summit har blant annet betydningen i å være et toppen av et fjell eller en naturformasjon. Mellom hvem eller om hva dette oppgjøret vil omhandle blir ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out