Noong mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang Pambansang

Noong Disyembre 30, 1937 iprinoklamang ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Sa taong 1940 naman, ipinag-utos ang pagtuturo ng wikang pambansa sa ikaapat na taon sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan at sa mga pribadong institusyong pasanayang pangguro sa buong bansa. Hunyo 4, 1946, nagkabisa naman ang Batas Komonwelt Blg. 570 na pinagtibay ng Pambansang Asambleya noong Hunyo 7, 1940 na nagproklama na ang Wikang Pambansa na tatawaging Wikang Pambansang Pilipino ay isa ng wikang opisyal. 1959, ibinaba ng Kalihim ng Edukasyon ang kautusang Pangkagawaran Blg. 7 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ay tatawaging Pilipino upang mailagan na ang mahabang katawagang “Wikang Pambansang Pilipino” o “Wika Pambansa Batay sa Tagalog”.

At huli, 1987 Filipino na nga ang ngalan ng wikang pambansa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out