M?s?r’?n gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizi ve

M?s?r’?n seçilmi? ilkcumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? olmak istedi?iniaç?klad?. Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “VatanHikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmakistedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksekkat?l?m bekledi?ini söyledi.

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilenemaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.ÇOCUKLARINIZI VEGELECE??N?Z? TESL?M EDECEKS?N?ZCumhurba?kan? Sisi; ülkesine can?n? vermeye haz?r oldu?unudile getirerek; koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n?belirtti. Abdulfettah Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?unayakla?mamas? için müsaade vermeyece?ini belirtti.M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?kaydetti: Oy verdi?inizde tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak edendenba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi gelece?inizive çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar?engelleme imkân?m bulunsa engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Yolsuzlukyapanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleniyapaca??m. Sisi, Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n?söyledi.2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncüdönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?.

Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz 2013 tarihinde M?s?r’?n seçilmi?ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri darbeyle devirmi?ti.  

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out