Lumea ai trupelor talibane ocup? pozi?ii de

      Lumeaafgan? între echilibru statal ?i pericol de pr?bu?ireUniversitatea Babe?-Bolyai, Facultatea de ?tiin?ePolitice, Administrative ?i ale Comunic?rii, specializarea ?tiin?e Politice,anul IBordianu Cristiana L?cr?mioara         Actoriiintena?ionali, în încercarea de a men?ine securitatea global?, au decis s?colaboreze ?i s? nu se lase afecta?i de conflicte ?i amenin??ri, implicându-seîn cadrul unor opera?iuni cu impact interna?ional în ??rile care pareau a fi unpericol. Când probleme legate de ini?ierea unor acte teroriste, fabricarea unorarme de distrugere în mas?, droguri sau chiar trafic de fiin?e umane dinAfghanistan au c?p?tat amploare global?, NATO (Organiza?ia Tratatului Atlanticuluide Nord) s-a sim?it îndrept??it? s? intervin? local. Al?turi de ace?tia, lasolicitarea guvernului din Afganistan, ONU(Organiza?ia Na?iunilor Unite) aintervenit pentru a ajuta punerea bazelor pentru pacea ?i dezvoltarea durabil?a statului. Proiectul ISAF (For?a pentru Asisten?? în SecuritateInterna?ional?) a fost conceput ca o misiune de securitate menit? s? protejeze(începând cu 2003) teritoriul Afganistan, încercând s? înlature fac?iunile aflateîn conflict cu Guvernul.            Stând ?i analizând strategiaamerican? ?i ac?iunile NATO de pe teritoriul Afghanistanului, putem observa c?pornesc de la un concept al realismului: imperfec?iunea naturii umane. Teoriarealismului vorbe?te în principal de o lume condus? de anarhie, putându-se observa?i în Afghanistan prezen?a acestui fenomen. De asemenea, sub tutela acestuiconcept, luând în considerare unul dintre principiile realismului, putemanaliza interesul definit în termeni de putere. Astfel, exist? o divergen??între interesele talibanilor ?i cele ale conducerii statului afghan, fiecaredintre p?r?i cautând s? acumuleze cât mai mult? putere.

            Aplicând pe acest caz teoriarealismului, s-ar presupune c? eliminarea rezisten?ei talibane ar fi cea maibun? solu?ie pentru încheierea conflictului. Dac? organizarea intern? atrupelor talibane nu ar fi a?a cum este, aceast? solu?ie ar putea fi aplicat?,îns? fiind o re?ea atât de r?spândit? în numeroase ??ri. Eliminarea lor este greude realizat, dac? nu aproape imposibil? ?i datorit? faptului c? membri aitrupelor talibane ocup? pozi?ii de conducere în unele state.             NATO s-a angajat pân? în 2014 s?creeze o democra?ie transparent?. În 2012, Afganistanul înc? se confrunta cuinstabilitate democratic?, o guvernare plin? de corup?ie ?i neresprectareadrepturilor omului. Exist? îns? speran?? pentru un viitor mai bun în aceststat.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Progresul f?cut în ultimii 7 ani este evident, dar amenin?area reveniriitalibanilor sau pr?bu?irea infrastructurii ?i a?a sub-dezvoltare ridic? semnede întrebare în ceea ce prive?te viitorul. To?i ace?ti factori contribuie lanesiguran?a reu?itei NATO. Astfel ajungem la întrebarea “Cum va ar?ta lumeaafgan? în 2015?”.

            Într-o declara?ie dat? depre?edintele Barack Obama, acesta spunea c?: “our troops will continue cominghome at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our missionwill change from combat to support. By 2014, this process of transition will becomplete, and the Afghan people will be responsible for their own security.”Impresia l?sat? de aceast? declara?ie, ne face s? ne imagin?m un viitor destulde bun pentru Afghanistan. Faptul c? statul american are inten?ii atât depozitive ne poate face s? credem c? obiectivul este realizabil ?i c?pre?edintele american se va asigura de reu?ita misiunii.             Pe de alt? parte, exist? surse caredeclar? c? în cazul în care trupele NATO ?i cele americane se vor retrage,atunci tot ce s-a construit în drumul spre democratizare se va pr?bu?i. Ziarul The Economist, într-un articol despreAfghanistan sus?inea c?: ” Without asecurity agreement all of this is in jeopardy.

The last time a superpowerwithdrew its army and cut off payments to Afghan forces fighting an activeinsurgency (Russia, in 1992), the country was ripped apart by a destructivecivil war. That prospect is enough to terrify most Afghans. The gains of thepast decade in terms of education (especially for girls), health care, avibrant media, new businesses and the emergence of competent young Afghanprofessionals could be lost.” Astfel, luând un exemplu din trecut, ziarul facepredic?ii privind incapacitatea for?elor afghane de a se autosus?ine.             O teorie tradi?ional? în rela?iileinterna?ionale este liberalismul, care are ca principii de baz? comer?ul libersi democra?ia. În ceea ce prive?te comer?ul liber, Afghanistanul nu seîncadreaz? în norme. Teza p?cii democratice, îns?, se încearc? a fi pe câtposibil respectat?.

Prin acceptarea ajutorului Statelor Unite ale Americii,guvernarea afghan? încearc? o diminuare a conflictelor. NATO ?i Statele Uniteale Americii, crezând în principiile liberalismului (natura uman? esteperfectibil?), au f?cut în a?a fel încât conflictele civile din interiorulstatului care aveau ?i un impact extern s? scad?.             Solu?ia propus? de teoria liberal?ar fi încheierea unui acord de pace între talibani ?i guvernul afghan. În acestsens au existat ni?te încerc?ri de încheiere a unor p?ci cu membri trupelor,iar ace?tia s-au ar?tat dispu?i, îns? planurile nu s-au concretizat niciodat?.            Odat? cu anul 2014, vor avea localegeri care, a?a cum  sperau stateleangrenate în aceast? reabilitare, s? aduc? în Afganistan schimbarea definitiv?în democra?ie ?i un nou început politic.

Lumea interna?ional? sper? larestabilirea imaginii statului din punctul de vedere al unei guvern?rieficiente si al legitimit??ii acesteia. Exist? ?i perspective sumbre asupraacestui nou început. Dup? plecarea trupelor NATO exist? ?i posibilitateaizbucnirii unui r?zboi civil, urmat de colapsul Guvernului. Pentru imaginareaunui posibil viitor pentru Afganistan este necesar? urm?rirea ambelorperspective. În continuare voi urm?ri s? argumentez posibilit??ile sperând cala final s? pot trage o concluzie pertinent?.

            În prim? faz? suntem tenta?i s?credem c? dup? o perioad? atât de lung? în care Afganistan a f?cut parte dinprogramul ISAF, statul înc? nu este cababil s? se men?in? pe picioarele saleprin for?e proprii, îns? nu e chiar a?a. ICG (International Crisis Group) preconizeaz?c? în lipsa desf??ur?rii unor alegeri “libere,corecte si f?r? implicare extern?”, a?a cum spunea pre?edintele afganHamid Karzai, s-ar putea ajunge la o situa?ie politic? dificil?, ce ar puteaduce la declararea unei st?ri de urgen??, ajungându-se inevitabil la pr?bu?ireastatului. Pentru a evita s? se ajung? în acest impas, au fost consulta?iexper?i pentru asigurarea unei tranzi?ii politice pa?nice, deci sunt luatem?suri de precau?ie, un atuu incontestabil în încerc?rile de men?inere ademocra?iei. Stabilitatea statului a fost testat? odat? cu alegerile, care afost primul transfer democratic de putere. Dup? rezultatele primului tur de alegeri se pare c? în?ar? va avea loc o schimbare, pe primul loc aflâdu-se Abdullah Abdullah. Astfels-a f?cut primul pas spre schimbarea democratic?, pe care toate statele oa?teapt?. Fiind Ministrul Afacerilor Externe, acesta are o viziuneexperimentat? asupra plas?rii Afganistanului în contextual interna?ional.

Capacitatea acestuia de a în?elege importan?a continu?rii dezvolt?rii infrastructuriiafgane actuale va face trecerea mai u?oar?. Din acest punct de vedere, obiectiveleactorilor interna?ionali de men?inere a echilibrului ?i securit??ii globalesunt realizabile chiar ?i dup? retragerea trupelor NATO. Folosindu-m? de acestargument pot afirma c? anul 2015 nu va duce la pr?bu?irea Guvernului dinAfganistan.

Privind din aceast? perspectiv? pozitiv?, va fi posibil? men?inereaechilibrului atât în interiorul statului cât ?i în rela?iile interna?ionale din2015 înainte. A?a cum am men?ionat mai sus, exist? ?i p?reri maisceptice în ceea ce prive?te aceast? schimbare. Înainte de alegerilepreziden?iale din acest an, talibanii, principala amenin?are pentru democra?iadin Afganistan, au trimis un comunicat de pres? în care amenin?au cu atacuriîmpotriva circumscrip?iilor electorale, pentru a sabota alegerile ?i pentru aîmpiedica buna desf??urare a scrutinului. Aceste amenin??ri au alarmat trupeleNATO din ?ar?, astfel c? încrederea actorilor interna?ionali c? se va men?ineechilibrul se clatin? pu?in. Posibilitatea izbucnirii unui r?zboi civil pare câtse poate de adev?rat? din aceast? perspectiv?, astfel c? unele state consider?decizia de a retrage trupele NATO ca fiind nu prea în?eleapt? ?i c? aceasta vaatrage dezechilibru în lumea interna?ional?.

Intensificarea atacurilor violente împotrivaorganiza?iilor interna?ionale, declan?ate cu scopul de a men?ine comunitateaintena?ional? în afara procesului electoral, este un mare semnal de alarm? atâtpentru securitatea statal? în Afganistan, cât ?i pentru cea global?. Orecidivare a comportamentelor ilegale ar stârni probleme pentru trupele NATO,ale c?ror ac?iuni ar fi putut fi în zadar. Paddy Ashdown(candidat pe postul de trimis special al ONU în Afganistan) declara c? esteabsolut necesar? revizuirea strategiei de lupt? împotriva rebelilor ?i cea dereconstruc?ie statal?, pentru a asigura dezvoltarea dup? retragerea trupelorNATO. În ultimele articole ap?rute în pres?, este comparat?situa?ia din Afghanistan cu cea din Iraq.

De?i cele dou? state sunt diferitedin multe puncte de vedere, în ceea ce prive?te securitatea statului siprocesul politic, nu sunt atât de diferite. Site-ul de ?tiri KTUU sus?ine c?pentru americani “That would bethe warning signal it provides for another country headed down the samedisturbing path: Afghanistan.” Luând în consierare situa?ia din Iraq, esteîndeajuns de îndoielnic? reu?ita trupelor NATO ?i a celor americane de a ficonstruit un sistem de securitate a statului afghan destul de bine preg?titpentru a se men?ine singur.

Solu?iade mijloc în ceea ce prive?te aceast? situa?ie o poate oferi teoriaconstructivismului în rela?iile interna?ionale. Potrivit acestei teorii,intersubiectivitatea, contextualitatea ?i defini?ia rela?ionar? a identit??ii,sunt cele mai importante aspecte când vine vorba de un stat. Folosindu-ne deparadigma oferit? de constructivism, s-ar putea spune c? este posibil? oîmp?r?ire a puterii între talibani ?i guvernul afghan. Avândîn vedere c? am analizat posibilit??ile oferite de 3 dintre teoriileinterna?ionale, consider c? cea mai bun? este solu?ia oferit? deconstructivism.

Având în vedere c? ambele p?r?i s-au ar?tat la un moment datdispuse s? încheie un tratat de pace, putem presupune c? în urma unei negocierise va ajunge la un acord. Încheierea unui tratat de pace ar duce la colaborare,iar colaborarea ar duce la pace în regiune. Problema din Afganistan este mult mai complex?. Înconcep?ia global? problema este înc? actual?, iar deta?area NATO de aceasta arputea distruge tot ce s-a construit pân? acum, de la structur? politic?, pân?la societate civic?.

Revista 22 afirmac? Afghanistanul „ Este un stat care nu detine atribute institutionale suficient consolidatepentru a raspunde unor nevoi primare precum securitatea si ordinea publica si,totodata, un stat incapabil sa extinda domnia legii la nivelul intreguluiteritoriu. Riscul este acela al acumularii unui deficit de legitimitate inraport cu cetatenii sai.” Astfel, în anul 2015, ar trebui men?inut un controlmoderat asupra situa?iei, ISAF r?mânând totu?i în umbra Guvernului afgan.Angajementele post-2014 sunt înc? nesigure, având în vedere c? pre?edinteleactual Hamid Karzai refuz? semnarea unui tratat.  Bibliografie: ·        10Facts About US Withdrawal from Afghanistanhttp://countdowntodrawdown.

org/facts.php ·        Baylis, John; Smith Steve, The Globalization of World Politics, 2001, Oxford University PressInc., New York·        Goel, Anish (2014) Afghanistan– the next Iraq? http://www.ktuu.com/news/nation/Goel-Afghanistan-the-next-Iraq/26652686 ·        Helle, Dale (2006) Natoin Afghanistan: A Test Case forFuture Missions http://www.

heritage.org/research/reports/2006/12/nato-in-afghanistan-a-test-case-for-future-missions ·        Katzman, Kenneth (2008) Afghanistan:Post-War Governance, Security, and U.S. Policyhttp://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA48823·        Laub, Zachary (2013) Predictions for Afghanistanin 2014.http://www.defenseone.com/ideas/2013/12/predictions-afghanistan-2014/75950/·        Manea, Octavian (2014) Mizele lui 2014 pentru viitorul Afganistanuluihttp://civitaspolitics.org/2014/04/16/mizele-lui-2014-pentru-viitorul-afganistanului/·        Racheru, Ileana (2008) Afganistanul – o lupta pentru prezent conditionata de trecuthttp://www.revista22.ro/afganistanul–o-lupta-pentru-prezent-conditionata-de-trecut-4329.html ·        The Economist (2013) Theimportant for pique http://www.economist.com/news/leaders/21591178-best-way-cope-hamid-karzais-latest-stunt-deal-his-successors-too-important

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out