INLEDNINGJag blivit större i det samhället som

INLEDNINGJag valde att skriva om ångest som uppsats då det är något som har blivit större i det samhället som vi lever i , ångest finns bland kvinnor , män , barn och det är något som borde ta mer på allvar och med hjälp av två olika psykologiska perspektiv som  är det psykodynamiska perspektivet och behavioristiska perspektivet för att försöka på mig att förstå människor som har ångest och eftersom jag vet att vi alla har någon i vårt har känt en viss  typ av ångest vilket har gjort att jag valde just detta ämnet för det betyder väldigt för mig då jag har vänner som lider av ångest. 1.1 Syfte och frågeställningarSyfte med denna uppgift är att försöka redogöra för vilka slags av olika typer om ångest som finns samt vad dessa är samt är syftet också att kunna förklara hur man ska få hjälp och vart man kan få hjälp och Dom frågeställningar jag bestämt att jag ska besvara är följande förklara utförligt vad ångest är ?Vilka typer av ångest finns det & hur kan man behandla dom ?Vilka mediciner & behandling används för ångest?  1.2 Metod och material För att kunna hitta svaren till mina frågor och besvara dom så tänkte jag använda mig utan internet då jag anser att internet har svar till svaren som jag vill ha besvarade samt använda utan några källor som jag har fått av min lärare och blivit rekommenderad att kolla in dom. 1,2.1 BakgrundPsykodynamiska Perspektivet perspektivet fokuserar på det omedvetna som finns i vår hjärna som t.e.

x konflikter som har hänt under barndomen då jobbar med arbetar med det omedvetna för att kunna få en bättre insikt till personens problem enligt så freud så fanns det alltid orsaker till varför vi betedde  oss som vi gjorde  men att vi aldrig medvetna om det. (lättatlära.com,2018)Genom detta perspektiv kan man också redogöra psykets tre strukturer  och det freud gjorde var att dela människans personlighet i tre olika delar som  då var är jaget,detet och överjaget Jaget: påverkas av dom andra två  inre personlighet men är det som tar besluten detet: är  en liten djävul som försöker få jaget att göra det kortvariga beslutet och det är inte oftast det bästa beslutet när det händer överjaget: bildar ett samvete och talar för dig om du på väg och göra något dåligt att inte göra det alltså inte göra något inte passar dess ideal.(lättattlära.com ,2018) Samtidigt som det psykodynamiska perspektiver fokuserar på  orsaken  så gör dom forskningen på större delen på människor med psykiska sjukdomar samtidigt som dom har sagt i detta  perspektivet att alla människor har det( omedvetna) vilket är att generalisera alla människor när man har gjort forskningen på ett viss antal människor. (lättattlära.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

com ,2018) Det psykodynamiska fokuserar på orsaken till ett problem  istället för symptomen för att sedan kunna lösa problem ,om  man kan bryter sin foten då hjälper det inte att man ska berätta hur varför person brutits utan det som hjälper att sätta gips på personen. (lättattlära.com,2018)  Behavioristiska perspektivet perspektivet  fokuserar på hur vi formas av den miljön vi befinner  oss sig i , att vi beter oss på ett visst sätt beroende miljön och detta har gjort att det behavioristiska har haft ett intresse om hur vi lär oss saker och utgår utifrån fyra inlärningssätt som är olikt varandra som kallas för  klassisk betingning , habituering , social inlärning och  operant betning. (lättatlära.com,2018)Habituering är när man reagerar på något nytt och efter några gånger så blir man van och inte reagerar på det längre. klassisk betingning är när man kan koppla saker med andra saker till exempel om man äter chips varje fredag med familjen för fredags mys , då varje gång man känner lukten på chips så kopplar man det med fredagsmysen med familjen, alltså man kopplar två stimuli tillsammas med varandra.social inlärning : är att man lär sig av andra  till exempel att  man imiterar varandra eller man imiterar andra kända profiler.operant betning :  När man gör något och miljön ger dig svar till exempel om du köper en dricka  på coop för 10 kr då får du drickan som i respons.

I det här perspektivet så försöker man se likheterna mellan människan och djuren då djuren anses vara en lättare version av oss människor  samtidigt som man har sett att miljön kan orsaka vårat beetende och därför man har gjort en behandling metod att om man tar bort personen från miljön till ett nytt miljön då ändras beetendet också. (lättatlära.com,2018)Det behavioristiska perspektivet fokuserar bara på symptomen istället för att kolla på orsaken också , perspektivet anser att sättet hur vi beter oss är inlärt och när något är fel så går det att lära om. (lättatlära.com,2018)  1.

3 Källkritik2. ResultatFörklara utförligt vad ångest är ?Enligt (Ångest.se,2017)Så är  ångest en känsla som känns i kroppen och det känns ett obehag där blandat man kan känna att det t.e.x  hjärtat dunkar snabbare än vanligt, eller att man blir torr i munnen och man börjar känna sig svag i kroppen , musklerna sedan så sig känner man yr alltså det varierar sig person till person men dessa några av dom vanligaste symtomen som kan ske men också så är ångest är reaktioner vårt  nervsystem som man inte kan styra över samtidigt som inte det är farligt men det gör ont och skapar känslor. Ångesten skapar en känsla som inte går att beskriva och som känns overkligt för vissa personer så kan man känna ångesten på flera olika ställen i kroppen medans på andra människor så känns det på ett ställe samtidigt som det skiljer vilken typ av ångest man kan få vissa får ångest i en gång medans andra ska få en starkare ångest som kommer tillbaka och detta gör personen med ångest oftast inte kan sova på nätterna , personen vaknar alltid upp mitt på kvällen , dom känslorna samt symtomerna man får beror att när kroppen känner sig hotfull då bestämmer kroppen att öka  adrenalin och olika stresshormonerna som finns i blodet vilket leder till att i kroppen  så börjar musklerna att spännas samtidigt som andningen blir intensivare och hjärtat slår snabbare.  (Ångest.se,2017Ångesten gör att stress ökar i kroppen samtidigt som man person blir lättare irriterad, arg eller ledsen då detta gör att personen som lider av ångest blir väldigt utav att det ska komma tillbaks , det går att lära sig att själv kunna hantera ångesten men det kan ta flera månader upp till år och det kan hindra dig att leva det livet som du vill vilja samtidigt som det är svårt att få en behandling just för dig då vi alla människor är väldigt och det kan innebära det som inte funkar kan funka för någon annan individ.

(Ångest.se,2017  Vilka typer av ångest finns det & hur kan man behandla dom ?Enligt (Bup.se,2018) så finns det tre andra typer av ångest  och panikångest  är en av typerna , panikångest går ut på att man får attacker utan förvarning då har ångesten sättet sig i kroppen vilket leder till  dessa panikattacker,det är vanligt att man  tror att man är  sjuk och får olika typer känslor som att man börjar tro att man  ska dö eller man blir galen och får oftast panikattacker på dom ställen man inte vill vara på. Generaliserad ångest: Då förväntar man sig det värsta hela tiden t.e.x att man inte vill lämna hemmet för att tror att nån i familjen kommer att dö om man inte är på plats , detta gör att man inte klara av din egna dag för att man tänker på andra.

 (Bup.se,2018) Separation ångest : Det är att man inte vill vara själv eller lämnad ensam och denna ångesten kommer  när man tillexempel borta från hemmet då blir man oftast orolig av att man skiljs från sina föräldrar. (Bup.se,2018) Enligt (Bup,se,2018) om man känner ångest så är det viktigt ta kontakt med någon allt från en kurator till en kompis sedan om man känner att mer hjälp så ska man kontakta bup eller be sina föräldrar om hjälp samtidigt som man själv försöker hjälpa sig själv då för vissa så hjälper det att dom pratar om ångest med någon dom känner sig bekväma med medans för vissa tänka igenom vad man gör så att man blir stressad och sedan försöker ändra på det medans det är viktigt att man tar hand om sin kropp att man får tillräckligt med sömn , man ska se till att man äter bra och motionera mer detta gör att man har mer ork i kroppen , detta är flera saker som kan göra att man behandlar sin ångest. Vilka mediciner & behandlingar används för ångest? Det är känt att man ska utsätta någon i lagom dos för olika obehagliga känslor samtidigt som man har stöd omkring sig och det är känt som exponering som är en viktig del när man ska bota ångest. (Bup.

se,2018)Man kan erbjudas kognitiv perspektiv som är den  vanligaste formen av psykoterapi och även finns som internetbehandling på många olika håll i landet. (Bup,2018)     Det finns läkemedel för svår ångest men det  vanligaste läkemedlet man får är antidepressiva medans andra får bensodiazepiner eller antihistaminer för att kunna dämpa ångesten för stunden men dessa läkemedlen ska bara användas under en kortare period då bensodiazepiner är beroendeframkallande men oftast så behandlas ångesten med någon typ av medicin och fysisk aktivitet  för dom från svår ångest där att kunna lära sig kunna hantera sin egna ångest är viktig. (Bup 2018)

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out