III. privat nu este capabil s? asigure

III.

Intrumente depolitici publice folositecel mai des de c?treguverne 1.   Instrumente de reglementare care stabilesc drepturile,obliga?iile ?i restric?iile, precum ?i standardele men?ionate în legi ?iregulamente Un deficit mare în administra?ia public? este considerat suprareglementareacare duce la sc?derea acticit??ii economice ?i la birocratizarea vie?iisociale. Din aceast? cauz?, cei care formuleaz? politici publice trebuie s?testeze propunerile de introducere a unor regulamente suplimentare în vederearezolv?rii unor probleme. 2.   Instrumente financiare care cuprind subven?ii, deduceride impozite, condi?ii preferen?iale pentru tranzac?ii Instrumentele financiare presupun interven?ia statului prin înfiin?areaunor regii autonome, subven?ionarea unei industrii. Instrumentele deinterven?ie a statului cuprind ?i programe de ajutoare de stat.Interven?ia statului se folose?te pentru eliminarea imperfec?iunilor pie?ei?i pentru reducerea s?r?ciei, îmbun?t??irea nivelului de trai, protec?iadrepturilor omului.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Cei care formuleaz? politici publice folosind acesteinstrumente trebuie s? justifice motivul pentru care sectorul privat nu estecapabil s? asigure produc?ia de bunuri sau furnizarea serviciilor solicitate. 3.   Instrumente informative care cuprind cursuri de formare,publica?ii, activit??i de r?spândire a informa?iilor Prin campaniile de informare a publicului se poate atinge u?or obiectivulpropus, statul având o ac?iune de regmelentare redus?.

 4.   Instrumente institu?ionale care cuprind creearea saureorganizarea institu?iilor publice pentru a asigura func?iile publice necesare?i pentru furnizarea serviciilor 5.   Delegarea func?iilor c?tre organiza?ii ale socient??iicivile Este un instrument de politic? public? eficient pentru rezolvareaproblemelor ?i îmbun?t??irea calit??ii serviciilor. Pentru îndeplinirea acestorsarcini se folosesc ONG-urile ?i organiza?iile umanitare.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out