III. privat nu este capabil s? asigure

III. Intrumente de
politici publice folosite

cel mai des de c?tre
guverne

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

1.   
Instrumente de reglementare care stabilesc drepturile,
obliga?iile ?i restric?iile, precum ?i standardele men?ionate în legi ?i
regulamente

 

Un deficit mare în administra?ia public? este considerat suprareglementarea
care duce la sc?derea acticit??ii economice ?i la birocratizarea vie?ii
sociale. Din aceast? cauz?, cei care formuleaz? politici publice trebuie s?
testeze propunerile de introducere a unor regulamente suplimentare în vederea
rezolv?rii unor probleme.

 

2.   
Instrumente financiare care cuprind subven?ii, deduceri
de impozite, condi?ii preferen?iale pentru tranzac?ii

 

Instrumentele financiare presupun interven?ia statului prin înfiin?area
unor regii autonome, subven?ionarea unei industrii. Instrumentele de
interven?ie a statului cuprind ?i programe de ajutoare de stat.

Interven?ia statului se folose?te pentru eliminarea imperfec?iunilor pie?ei
?i pentru reducerea s?r?ciei, îmbun?t??irea nivelului de trai, protec?ia
drepturilor omului. Cei care formuleaz? politici publice folosind aceste
instrumente trebuie s? justifice motivul pentru care sectorul privat nu este
capabil s? asigure produc?ia de bunuri sau furnizarea serviciilor solicitate.

 

3.   
Instrumente informative care cuprind cursuri de formare,
publica?ii, activit??i de r?spândire a informa?iilor

 

Prin campaniile de informare a publicului se poate atinge u?or obiectivul
propus, statul având o ac?iune de regmelentare redus?.

 

4.   
Instrumente institu?ionale care cuprind creearea sau
reorganizarea institu?iilor publice pentru a asigura func?iile publice necesare
?i pentru furnizarea serviciilor

 

5.   
Delegarea func?iilor c?tre organiza?ii ale socient??ii
civile

 

Este un instrument de politic? public? eficient pentru rezolvarea
problemelor ?i îmbun?t??irea calit??ii serviciilor. Pentru îndeplinirea acestor
sarcini se folosesc ONG-urile ?i organiza?iile umanitare.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out