Emeklilik UMNO; bir zamanlar Malay yöneticiler, elitler

Emeklilik dönemine, Necip’in b?rakaca?? kleptokrasik mirasa müdahale etmek ve yar?m kalan bir hikayeyi gerçekle?tirmek için, ülkesinin yeniden in?as? ve refah? ad?na ara veren Mahathir Mohammed, 22 y?l boyunca çe?itli birimlerinde hem hizmet verdi?i hem de liderli?ini yapt??? Birle?ik Malay Ulusal Partisi UMNO- Ulusal Cephe koalisyonuna kar??, muhalif girdi?i seçimlerden 61 y?ll?k koalisyon hükümetini sand?ktan devirerek ç?kt?. Dünyan?n en ya?l? lideri unvan?na sahip olan Mahathir Mohammad, Malay dünyas?n?n milli ve siyasi haf?zas?na 22 y?ll?k iktidar?ndaki ard?l seçim zaferleriyle kaz?nan, tersine kürek çeken, durgun tar?m ülkesini dünyan?n en modern endüstrile?mi? milletlerinden birine dönü?türen Modern Malezya’n?n bugünkü mimar?d?r.1511’de Portekiz, 1641-1794’te Hollanda, 1824’te ise ?ngilizlerin hâkimiyetine giren ve bölgesel düzenlemelere tabi tutulduktan sonra ikinci dünya sava??nda ?ngilizlerin elinden ç?kan; ve yine 1941-1945 aras? Japon i?galine giren bölgeyi daha fazla kontrol edemeyece?ini anlayan ?ngilizlere kar?? ”ba??ms?zl?k konferans?n?” n?n ba?malamas?na sebep olan ”ba??ms?zl???n” simge partisi UMNO; bir zamanlar Malay yöneticiler, elitler ve köylüler taraf?ndan farkl? etnik duygular? güçlendirdi?i, etnik siyasete te?vik etti?i, Malaylar?n siyasal ve kurumsal haklar?n? minimize etti?i gerekçesiyle ?ngilizlerin önerdi?i ”Malay Birli?i Plan?” na kar??n Malay muhalifli?inin siyasi arenada temsili için Dato’Onn Cafer öncülü?ünde 1946’da kurulmu?tu.

. Bugün Yolsuzluk iddialar?n?n oda??nda olan ve 61 y?ld?r ülkeyi yöneten Milli Cephe; UMNO siyasi haf?zada bir zamanlar” Halk?n Umut Koalisyonu” idi. Tabanda siyasi yozla?man?n ve yolsuzlu?un cephesi olarak görülmeye ba?lanan Koalisyon hükümeti, Eski Ba?bakan Necip Rezzak’ döneminde ringitin zay?flamas?, Tek Malezya konsepitini yaln?zca malaylara yönelik bir gündem ile kutupla?t?rmay? art?rmas?, halk?n güvenini sarsmas?, demokrasinin bask? alt?nda kalmas? ve en önemlisi 1MDB ad?yla kalk?nma amaçl? kurdu?u devlet yat?r?m fonundan zimmetine 700 milyon dolar geçirmesi ile tabanda ki muhalif dalgay? tetikledi.2016 y?l?nda Mahathir ‘in koalisyondan ayr?lmas? ile halk?n Koalisyona olan deste?i muhalif partilere yöneldi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

. Siyaset arenas?nda güç kazanan ”Pakatan Harapan” muhalefet ittifak?n?n lideri oldu.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out