Ang wikang filipino ang wika ng lahat ng tao na naririto sa pilipinas at ito ang nag bibigkas sa ating lahat ano pa man ang iyong propesyunal na antas. Ito ang lengguwaheng ginagamit ng karamihang pilipino dahil ito ay inilahad sa lengguwahe na maiintindihan ng nakararami, mas mapapalawak din ang pagsulong ng isang pag sasaliksik. Kung mas maraming ideya ang makukuha sa ibat ibang tao mas mapapa lawak natin ang kaalaman patungkol sa isang bagay.Ang paggamit ng filipino bilang wika ng saliksik ay nag bibigay at nag hahangad na pag tibayin ang paggamit ng pambansang wika sa ibat ibang larangan ng wika.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out