ABD’de Schumer, “Trump kendini kapatt?” diyerek, Ba?kan Donald

ABD’de hükümet kepenk kapatt?ABD’de ya?anan bütçe krizi nedeniyle hükümet kapand?. Bukamu kurum ve kuru?lar?nda hizmetlerin ask?ya al?nmas?, memurlar?n maa?lar?n?nödenememesi anlam?na geliyor.  defaultABD’deki Kongre binas? ABD Ba?kan? Donald Trump’?n göreve gelmesinin birinciy?ldönümünde Cumhuriyetçilerle Demokratlar aras?nda ya?anan bütçe krizinedeniyle ABD hükümeti resmi olarak kepenk kapatt?. “Shutdown” olarakadland?r?lan uygulama geceyar?s? yürürlü?e girdi. Hükümetin kapanmas?n? engellemek için ABD Senatosu’nda sonana kadar gösterilen çabalar sonuçsuz kald?.

Senato’ya sunulan geçici bütçetasar?s?na mevcut 99 senatörden 50’si lehte, 49’u ise aleyhte oy kulland?.Ancak tasar?n?n kabul edilmesi için 60 evet oyu gerekiyordu. Uzla?ma çabalar? sonuçsuz kald? Beyaz Saray yetkililerinin de, Cumhuriyetçiler veDemokratlar?n önde gelen isimleri ile hükümetin kapanmas?n? engellemek içinçaba gösterdi?i belirtiliyor. Ancak iki parti aras?nda göçmenlere yöneliksiyaset ve bunun finansman? konusunda uzla?ma sa?lanamad?. Demokratlar, ülkeye kaçak yollardan gelen yakla??k 700 binçocuk göçmenin korunaca??na dair güvence verilmeden, bütçe tasar?s?n?onaylamay? kabul etmedi. Kar??l?kl? suçlamalar Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanmas?ndan kar??l?kl?olarak birbirlerini sorumlu tuttu. Senato Demokrat Parti Grup Ba?kan? CharlesSchumer, “Trump kendini kapatt?” diyerek, Ba?kan Donald Trump’?nkaosa yol açt???n? savundu.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Trump’a atfen “Bizi bir araya getirmek yerineböldü” diyen Schumer, Trump’?n partiler üstü, kabul edilebilecek öneriyiiki kez reddetti?ini belirtti. Geçici bütçeye ret oyu verenler aras?nda Cumhuriyetçilerinde bulunmas?na ra?men, Beyaz Saray hükümetin kapanmas?ndan Demokratlar? sorumlututtu. Yap?lan aç?klamada Demokratlar?n “parti politikas?n? ulusalgüvenli?in” üzerinde tuttu?u ifade edildi.  US-Regierung im«Shutdown» – Keine Einigung im SenatABD’li gazeteciler uzla?ma sa?lanamayan bütçe görü?meleriniizlerken Hükümetin kapanmas? ne anlama geliyor? Bütçede para kalmamas? nedeniyle hükümetin kapanmas? kamuhizmetlerine sadece zorunlu durumlarda devam edilece?i anlam?na geliyor.”Shutdown” nedeniyle birçok kurum ve kurulu? kapanacak. Bunlararas?nda federal hükümete ba?l? müze gibi kurulu?lar da bulunuyor. Bunun yan? s?ra kamu çal??anlar?n?n yakla??k yar?s? ücretsizzorunlu izne ayr?lacak. Bu durumdan 800 bin kadar kamu çal??an?n?n etkilenmesibekleniyor.

Güvenlik alan?nda çal??an polislerin ve askerlerin ise görevlerinedevam etmesi öngörülüyor. Kredi derecelendirme kurulu?lu Standard &Poors’dan biruzman, hükümetin kapanmas?n?n Amerikan ekonomisine haftal?k maliyetinin 6,5milyar dolar oldu?unu belirtiyor. ABD hükümeti son olarak Trump’?n selefi Barack Obamadöneminde kapanm??t?. 2013 y?l?nda ya?anan bütçe krizi sonucu hükümet 16 günkapal? kalm??t?.

 AFP

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out