“ABD, i?birli?inden vazgeçmekte isteksiz. PKK uzun zamand?r

“ABD, PKK-PYD ba?lant?s?n? görmezden geliyor”ABD’li uzman
Lesser, Washington’?n PKK ile PYD/YPG aras?ndaki ba?lant?y? I??D’le mücadele
u?runa görmezden geldi?ini belirterek, Türkiye ve Amerika Birle?ik Devletleri
aras?nda, Türkiye-Suriye s?n?r hatt?n? kapsayan ihtilaf tehlikesi oldu?unu söyledi.

Almanya Marshall Fonu’nun (GMF) Ba?kan Yard?mc?s? olan Ian Lesser,
Ankara-Washington aras?nda t?rmanan gerilimi Deutsche Welle Türkçe’den De?er Akal’a yorumlad?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Amerika Birle?ik Devletleri’nin Suriye ve Irak s?n?rlar? içerisinde I??D ile sava?a
daha çok öncelik verdi?ini, bu nedenle PKK ile PYD ve YPG aras?ndaki
ba?lant?lara göz yumdu?unu öne süren Lesser, son geli?melerin iki ülke
ili?kilerinde daha ciddi boyutta bir siyasi anla?mazl??a yol açabilece?ini,
Suriye s?n?r?nda ihtilaf tehlikesinin bulundu?unu kaydetti.

Türkiye ve bölgeyi yak?ndan tan?yan, geçmi?te ABD D??i?leri Bakanl???’nda
çal??m?? olan Lesser’a yöneltti?imiz sorular ve yan?tlar? ?öyle:

DW Türkçe: Cumhurba?kan? Erdo?an, ABD’yi Suriye’de “terör ordusu kurmakla”
suçlad? ve “Bize dü?en de bu terör ordusunu daha do?madan bo?makt?r”
aç?klamas?n? yapt?. Türk ordusunun yeni bir askeri operasyona haz?r oldu?u
belirtiliyor. Türkiye ve ABD’nin Suriye’de kar??ya geldi?i bir sürece mi
giriyoruz?

Ian Lesser: Çok ciddi bir geli?me oldu?u aç?k. Bunun arka plan?nda, ABD’nin
Suriye’de YPG’ye bir kaç y?ld?r verdi?i deste?in yol açt??? anla?mazl?k, hatta
Kürtlere yönelik politika konusunda Amerika ile Türkiye aras?nda daha uzun bir
geçmi?i olan anla?mazl?k yat?yor. Daha ciddi boyutta bir siyasi anla?mazl?k,
hatta s?n?r boyunca bir ihtilaf tehlikesi mevcut, bölgede Amerikal? askeri
e?itimciler de bulunuyor… Her iki tarafta liderler kulland?klar? dile dikkat etmeli
çünkü bu zaten riskli olan bir durumu daha da t?rmand?rabilecek tehlikeli bir
a?amaya getirebilir. Bu üslup Washington’da çok da yap?c? olmayacak bir ?ekilde
okunacakt?r. Ayn? ?ekilde, e?er ABD’nin bu ad?mlar?n? Türkiye ile kapsaml?
dan??malar yapmadan gerçekle?tirdi?i do?ru ise o zaman bunun da uygunsuz ve
riskli oldu?unu söylemek gerek.

Sizce Ankara’n?n sertle?en söylemi, askeri uyar?lar? Washington yönetiminin
PYD’ye yönelik politikalar?nda de?i?ime gitmesine yol açar m??

Türkiye bu meseleye uzun bir geçmi?i olan kendi Kürt meselesinin merce?inden ve
ülke içinde son y?llarda çok ciddi boyutta oldu?unu söylemek durumunda oldu?um
s?k?nt?l? iç siyasi geli?meler perspektifinden bak?yor… Türkiye içinde
konuyla ilgili büyük bir hassasiyet, hatta paranoya var. Türkiye konuyu ulusal
ba?lamda, s?n?rlar?nda bir ulusal ç?kar konusu olarak de?erlendiriyor. ABD ise
daha geni? bir bak?? aç?s?yla, bölgede I??D ile mücadele perspektifinden
bak?yor. Ve son ad?mlar da sürpriz de?il, 
ABD ordusunun Suriye’deki Kürt milislerle birlikte çal??maya duydu?u
güvenin boyutu dikkate al?nd???nda. Washington’da Ankara’n?n itirazlar? çok iyi
bilinse de, ABD güvenlik alan?ndaki bu i?birli?inden vazgeçmekte isteksiz.

PKK uzun zamand?r ABD’nin terör örgütleri listesinde yer al?yor. PKK’n?n PYD ve
YPG ile ba?lant?lar? oldu?u biliniyor. ABD politikalar? aç?s?ndan bu bir
çeli?ki de?il mi?

ABD, bölgedeki en önemli güvenlik sorunu olarak gördü?ü I??D ile mücadele ad?na
PKK ile PYD ve YPG aras?ndaki siyasi, lojistik ba?? görmezden görmeyi ye?liyor…
Tabii bir NATO müttefiki olarak ABD, Türkiye’nin güvenli?i konusunda
taahhütlerine ba?l? olmaya devam ediyor… Ancak Türkiye aç?s?ndan ise bir
numaral? güvenlik sorunu bu konu. Türkiye-ABD ili?kileri daha güçlü bir zeminde
olsayd? bu sorunu yönetmek daha kolay olurdu. Türkiye’nin
Afrin’e operasyon gerçekle?tirmesi durumunda, ABD buna nas?l tepki gösterir
sizce?

Her iki taraf da tek yanl?, ulusal ç?karlar? ad?na, ba?ka hiç bir ?eyi dikkate
almayan politikalar konusunda ihtiyatl? olmal?. Özellikle Türkiye için durum
iki kat daha hassas. Çünkü Türkiye’nin s?n?r ötesi politikalar? Türkiye’nin
kendi içinde yank?lan?yor. Türkiye’nin Kürt meselesine ili?kin bir dizi, çok
çetin sorunlar? var.

Türkiye ve ABD’nin, aralar?ndaki gerilimi dü?ürmek, farkl?l?klar?n? a?mak için
yapabilecekleri nelerdir?

Türkiye ile ABD aras?nda güvenlik politikalar? hakk?nda bu tür ciddi
farkl?l?klar?n olmas? asl?nda yeni bir ?ey de?il. Bizler yak?n müttefikleriz,
ancak geçmi?te de baz? politikalar?n ayr?nt?lar?na indi?imizde, çok ciddi
farkl?l?klar?m?z?n oldu?unu görüyoruz. Bu çok uzun y?llar boyunca böyle oldu.
?li?kileri yönetmek oldukça güç, zira her iki ülke de güvenlik konular?nda son
derece hassas. Bu da durumu çok daha güç hale getiriyor. Bunlar?n üstesinden
gelmek konusunda iki düzlemde ad?mlar at?labilece?ini dü?ünüyorum, ancak ?u anda
bunlar?n ikisi de iyi i?lemiyor. ?lk olarak, e?er Cumhurba?kan? Erdo?an ve
Ba?kan Trump, ayn? fikirleri payla?salar, yap?c? bir diyalog
geli?tirebilirlerdi. Bunun söz konusu olmad??? görülüyor. ?kinci ihtimal, bu
konular?n genelkurmay ba?kanlar?, kuvvet komutanlar?, ya da yereldeki üst düzey
askeri yetkililer taraf?ndan ele al?nmas? olabilir. Son aylarda bu ?ekilde
birçok görü?me oldu, ancak bunlar?n politikalarda bir yak?nla?ma getiremedi?i
anla??l?yor. Askerler aras?ndaki diyalogda büyük bir ilerleme sa?lanmas?
ihtimal d??? de?il, bunun gerçekle?mesi için de birçok neden var. Ancak ?u anda
en güçlü senaryo, s?n?r boyunca çok s?k?nt?l?, riskli bir sürecin olmas?.

Almanya Savunma Bakan? hafta sonunda Ürdün’ü ziyaret etti ve Ürdün’den söz
ederken bu ülkenin, ?iddetin hüküm sürdü?ü bir co?rafyada “istikrar?n
ç?pas?” oldu?unu söyledi. Ürdün’de halen 300 kadar Alman askeri, I??D’e kar??
olu?turulan koalisyon kapsam?nda konu?lu bulunuyor. Yak?n geçmi?te NATO
müttefikleri Türkiye’den söz ederken, Türkiye’nin bölgede güvenlik ve istikrar
unsuru oldu?unu söylerlerdi. Son dönemde ise Ankara’ya yönelik daha çok
ele?tiriler i?itiyoruz. Bat?’da Türkiye’ye yönelik alg? de?i?ti mi?

Hem Almanya hem de ABD’nin bak???yla ilgili olarak, bir dönem Türkiye’nin
I??D’e kar?? stratejisinde ne kadar gayretli oldu?u konusunda ku?kular?n
oldu?unu söyleyebilirim. Türkiye’nin herhangi bir ?ekilde bu hareketi
destekledi?ini söylemiyorum, ama önemli müttefik ülkelerin ba?kentlerinde
Türkiye’nin bölgede güvenlik alan?nda güvenilir bir partner olup olmad???
konusunda artan bir sorgulaman?n oldu?unu dü?ünüyorum. ?üphesiz hem Almanya hem
de ABD aç?s?ndan di?er bölgesel aktörlere yönelme e?ilimi söz konusu oldu.  

ABD ile
Türkiye aras?ndaki artan gerilimin, iki NATO müttefiki aras?nda onlarca y?ld?r
süren savunma alan?ndaki i?birli?ine kal?c? zararlar verebilece?ini dü?ünüyor
musunuz? Türkiye, ?ncirlik üssünü ABD’ye kapatabilir mi, bu tür ad?mlar
bekliyor musunuz?

?ronik bir ?ekilde, Ankara ile Washington ili?kilerinde bu garip dönemi ya?arken,
ABD ?ncirlik hava üssünde faaliyetlerini sürdürmeye, buradan hava operasyonlar?
gerçekle?tirmeye devam ediyor. Geçmi?e bakt???m?zda, Clinton yönetimi döneminde
dahi Türkiye, ABD’nin ?ncirlik’i hava sald?r?lar? için kullanmas? konusunda
oldukça isteksiz davranm??t?. ?ronik bir ?ekilde, bugün bu operasyonlar?
yapabiliyoruz. Türkiye’nin ?ncirlik üssünü ABD’ye kapatmas?n? pek olas?
görmüyorum, ama böyle bir ihtimal var. Ve Suriye politikas? konusunda
anla?mazl?k büyürse, bu risk de daha da artacakt?r.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out