å er det om lag 64 000 skoleelevar

å bli dyttetå bli slåttå bli pirket påå bli baksnakketå bli spredt rykter omå bli truetå bli frosset utå bli presset til å gjøre ting for andre som en ikke vil uigbhh bsb xh I denne artikkelen skal eg snakke om temaet mobbing. I denne artikkelen snakka fleire menneske, men forsett blir mobba. Det kan vere ulike grunnar til at ein person mobbar eller plager noko. I denne artikkelen skal eg snakke om årsaker og tiltak, og eg vil koma med eigne forslag.

I Norge er det om lag 64 000 skoleelevar som mobbar regelmessig 3-4 gonger i månaden eller oftare. Mobbing skjer ofte på sosial media, skole og fritid. Noko kan blir mobba av ulike årsaker. For det først kan det vere følelsen av tilhøyring til ei gruppa venar bli forsterka ved at noko stengjer ute frå den gruppa. Det kan vere å få negativ tilbakemelding frå andre, eller å vere annleis enn andre. For det andre er dårleg sjølvbilde og vanskeleg familiære forhold ein grunn.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Da er det ofte slik at det er lettare å ta dei som er svakare. For eksempel å ha anna kultur eller bruka hijab gjer ofte at ein person blir mobba. Når persona er stille og engasjert kan blir mobbe.

Mesteparten av mobbinga skjer utan at ein vaksen er til stades. det ikkje en enkel forklaring på kvifor barn mobbar. Det er fleire tiltak skole og foreldre kan jobbe samen for at barn og unge ikkje blir mobba.

Det viktigaste er at kontaktlærar, lærar og rektor jobbar saman for at klassen skal få bra klassemiljø, i tillegga når dei har friminutt må ein vaksen vere der. Den det andre er at foreldre og skole samarbeider for å stoppe mobbing, slik at foreldre veit at barnet plager andre. Barn og unge kan bli mobba frå ulike stader, foreldre må få veit opplevingar dei har. På den eine sida må skole ha samtale med den som er plaga og samtale med den som mobbar, sjølv om det er fleire som mobbar, ikkje berre en.

Den som blir mobbe må finne sjølv kvifor blir han mobbe, for at han forandre seg. Sikre at alle barne leker og har det bra. Det kan vere at noko som sitte aleine eller har eit problem. Skoler må ha kontroll korleis alle barne har det. Mobbar er veldig alvorleg teamet. Fordi både barn som mobbe og barn som blir mobbe har støre sjanse til å få psykisk problema.

Voksane må finne konklusjonen før mobbing blir alvorleg. den som mobbe eller plage noko og den som blir mobbe kan få dårleg sjølvbilde og framtida. Sist men ikkje minst forelderen må lære barna sin korleis dei akseptere og respektera med andre.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out