Adana’da bindi?i dolmu?ta ac?mas?zca dövülen i?itme engelli Agit

Adana’da bindi?i dolmu?ta ac?mas?zcadövülen i?itme engelli Agit Acun’un sald?rganlar?ndan Ahmet Günsel, Engellioldu?unu bilmi? olsayd?k darp etmezdik ifadesini kulland?. ??itmeengelli Agit Acun, 11 Ocak’ta bindi?i dolmu?ta dört ki?inin sald?r?s?na u?rad?.Sald?rganlar Ahmet Günsel, Ça?r? Can Çay, ?smail Kaçmaz ile Ahmet Bedir emniyetgüçleri taraf?ndan yakaland?.

Sald?rganlar ç?kar?ld?klar? mahkemecetutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklanansald?rgan Ahmet Günsel verdi?i ifadede, Acun’un engelli oldu?unu bilmediklerinive kendilerine el hareketi ile problemin ne oldu?unu ve sonra yumruk att???n? ifadeetti. Arkada?lar?n?n ise bunun üzerine ona sald?rd???n?, di?er arkada?? O.T.ise kavgaya hiç kar??mad?. Engelli oldu?unu bilseydik darp etmezdik ifadelerinikulland?.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Olayakar??mayan sald?rganlar?n arkada?? Sa?l?k Bilimleri Hem?irelik Fakültesiö?rencisi O.T. (23) verdi?i ifadede arkada?lar?n? engellemeye çal??t???n?,araçtan indirdi?ini söyledi. ?fadesinin devam?nda, olay günü alkollü olduklar?n?,biraz yüksek sesle konu?tuklar?n? ve Kaçmaz’?n önüne oturan arkada??n arkayadönüp dönüp bakt???n? ifadelerinde kulland?.?smailKaçmaz, Tamam anlad?k tarz?nda omuzuna dokundu?unda ise bu hareketi yanl??anlam?? olacak ki Ahmet Günsel’e do?ru yumruk sallad?. Di?er arkada?lar dabunun üzerine ayakland? ve vurmaya ba?lad?.

Agit Acunise ifadesinde ilk yumru?u att???n? kabul etti. Acun, i? ç?k???nda dolmu?abindi?ini, bir ki?inin arkas?ndan s?rt?na dokundu?unu ve kendisine el hareketiile kar??l?k verdi?ini ifade etti. Yan?na gelen ki?inin kendisine el hareketiyapt???n? bunun üzerine de ona yumruk att???n?, ard?ndan üçünün kendisinesald?rd???n? belirtti. 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out