1. Sava?? ile Osmanl?lar?n Balkanlardan kolay at?lamayaca??

1.

Murat, Osmanl? Devleti Padi?ahlar?’ndan üçüncüsüdür ve1362 y?l?nda tahta geçmi?tir. Anadolu’daki faaliyetlerden çok Balkanfetihlerine önem veren I. Murad, Bizans ve Bulgar kuvvetlerini 1363 Sazl?dereSava??’nda yenerek Edirne’yi ald?.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Daha sonra Gümülcine ve Filibe al?nd? ve?stanbul yönünde Osmanl? kuvvetleri Çatalca’ya kadar geldiler. Edirne veFilibe’nin ele geçmesi ile Bizans’?n Balkanlarla ba?lant?s? kesilmi?tir. Bu fetihler Balkan milletlerini endi?elendirmi?tir. Bu?ehirleri geri almak ve Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Bulgar, S?rp,Eflak ve Bosna kuvvetleri Osmanl?lar’a kar?? bir haçl? ordusu olu?turarakEdirne üzerine yürüdüler.

Haçl?lar?n Meriç nehrini geçmelerinden sonra geceyar?s? ani bir bask?nla Haçl?lar’? S?rp S?nd??? Sava??’nda yenildi (1364).Böylece, Osmanl? Devleti’ne kar?? olu?turulan ilk Haçl? ittifak? ba?ar?s?zoldu. Sava? sonras?nda Edirne ba?kent yap?lm??, Balkanlardaki Macar üstünlü?üsona ermi?tir. S?rp S?nd??? Sava??’ndan sonra Osmanl? ilerleyi?i kar??s?ndaçaresiz kalan Bulgarlar, Osmanl? hakimiyetini tan?yarak vergi vermeyi kabuletmi?lerdir (1369). 1371 Çirmen Sava??’nda da S?rplar, Osmanl? kuvvetlerineyenildiler. Bu zafer, Osmanl?’n?n Makedonya fethini mümkün k?lm??t?r.Osmanl?’n?n ilerleyi?i üzerine S?rplar da, Osmanl? egemenli?ini tan?d?lar,vergi ve asker vermeyi kabul ettiler.

 Osmanl? kuvvetlerinin, Manast?r Sofya ve Ni?’i almas?üzerine; S?rp, Bo?nak, Arnavut ve Macar kuvvetleri Türkler’e kar?? birle?tiler.I. Murad’?n Haçl? kuvvetlerinin birle?mesini engellemek için Bosna’yagönderdi?i kuvvetler, Plo?nik’te yenilmi?tir (1388). Plo?nik yenilgisinden cesaret alanBalkan devletleri, Osmanl?Devleti’ne kar?? yeni bir Haçl? ittifak? olu?turdular. Anadolu Beylikleri’nden yard?malarak Balkanlar’a geçen I.

Murad, Haçl?lar’? I. Kosova Sava??’nda yendi(1389). Zaferden sonra sava? alan?n? gezerken I. Murad bir S?rp askeritaraf?ndan öldürülmü?tür.

Sava??n sonucunda; Tuna’ya kadar olan Balkantopraklar? Osmanl?lar’?n eline geçmi?tir. I. Kosova Sava?? ile Osmanl?lar?n Balkanlardan kolayat?lamayaca?? anla??ld?.Bu sava?ta ilk kez top kullan?lm??t?r.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out