Klaslokaalexperimenten slot bereiden experimenten leerlingen voor op het

Klaslokaalexperimenten kunnen niet
slechts uitgevoerd worden met de motivering dat het zo’n leuke bezigheid is, er
moet sprake zijn van een concreet doel. Volgens Hinloopen (2007a:12) zijn er
ten minste vier argumenten denkbaar om klaslokaalexperimenten op te nemen in
het economieprogramma. Allereerst zijn klaslokaalexperimenten een motiverende
werkvorm: “Het wordt door leerlingen als leuk ervaren om aan een experiment
deel te nemen en het motiveert hen om na te denken over de uitkomst van een
experiment” (2007a:12). Het tweede motief om experimenten in de klas uit te
voeren is het faciliteren van een beter begrip van de lesstof. Ook bieden
experimenten leerlingen de kans om in te zien dat de economische theorie
beperkt kan zijn: “sommige experimenten laten zien dat sommige theorieën niet
of slechts ten dele opgaan” (2007a:12). Tot slot bereiden experimenten
leerlingen voor op het handelen in het maatschappelijk verkeer, omdat “het
uitvoeren van klaslokaalexperimenten leerlingen oefent in het participeren op
markten” (2007a:12). Het argument dat klaslokaalexperimenten leiden tot een
beter begrip van de lesstof is (in met name het tertiair onderwijs) vele malen
empirisch getoetst. Hinloopen (2007b:293) concludeert: “In de Verenigde Staten is
inmiddels een aantal keer de didactische meerwaarde van klaslokaalexperimenten
onderzocht en het blijkt inderdaad dat leerlingen die mee hebben gedaan aan
klaslokaalexperimenten de stof beter begrijpen”. Durham et al. (2007) zijn iets
voorzichtiger in het trekken van deze conclusie. Zij sommen op dat Dickie
(2006), Emerson en Taylor (2004), Frank (1997) en Gremmen en Potters (1997)
weliswaar positieve prestatie-effecten meten, maar dat Yandell (1999) en
Cardell et al. (1996) onderzoeken presenteren waarin geen significant effect
wordt gevonden. Dit leidt tot de conclusie dat “classroom experiments make a
difference, but they are not conclusive” (Durham et al., 2007:164).

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out