1-Inledning sig sina liv. Att leva med

1-Inledning Jag har valt detta ämne för att jag tycker att det är viktigt och intressant. Diabetes är en skrämmande sjukdom och den kan vara som en chock för flera människor. Att drabbas av diabetes innebär det att sjukdomen influerar vardagen av livet. Diabetes typ1 är kroppens eget immunförsvar attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Detta leder till nedgång i insulinproduktion i början för att sedan ändas. Denna form går inte att bota. Diabetes typ1 hos barn är en av vanligaste folksjukdomar.

Den ökar varje år i Sverige och hela världen. Det vill säga att diabetes förekommer i både i fattigare och rikare länder. Det finns omkring 50 000 personer i Sverige har typ 1-diabetes.

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 är7000 av de personerna är barn. Barnen med diabetes behöver hjälp och stöd för att klara sig sina liv. Att leva med diabetes betyder det en stor utmaning med sig själv och sjukdomen. Många barn drabbas av diabetes typ1 och som lärare betyder det att få en stor möjlighet att möta dessa barn, det innebär också att chansen ökar med att få kontakt med barnen med diabetes i skolan. För barn i skolåldern kan sjukdomen inverka på skolarbetet och inlärningsförmåga. Jag har hört att det är besvärligt men ändå undrar jag hur det är att leva ett normalt liv med sjukdomen. 2-Syfte Mitt syfte med denna rapport är att visa vilka kunskaper läraren i skolan måste ha för att kunna träffa barn med diabetes. Det ger säkerhet för både barnen och läraren och detta förbättrar kontakten mellan varandra.

Syftet med rapporten är också att visa hur diabetes typ1 inverkar på skolarbetet och hur barnen med den här sjukdomen kan leva ett normalt liv. För att nå detta syfte vill jag ha svar på följande tre frågor: 1-Hur kan diabetes påverka inlärningsförmågan? 2-Vad behöver läraren känna till för att kunna träffa och ta hand om barn med diabetes i skolan? 3-Hindrar diabetes barnet att leva ett normalt liv? 

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out