1.0 kepada orang di sekeliling yang akan

1.0 PENGENALANKomunikasi ialah sesuatu proses yang membentuk dan berkongsi idea, perasaan dan makna dalam sesuatu ucapan sama ada interaksi bertulis ataupun ucapan awam. Kebiasaannya proses yang melibatkan seseorang individu dan interaksi mereka dengan elemen elemen seperti saluran, bunyi (gangguan), mesej dan maklum balas diterima (Trenholm, 2008). Oleh itu, dalam berkomunikasi dalam masyarakat kita haruslah mengikuti peraturan, norma dan amalan dalam komunikasi untuk mewujudkan hubungan dua hala dengan menduga perasaan dan pemikiran individu yang akan menerima mesej yang kita mahu sampaikan.

Selain itu, komunikasi dalam kehidupan seharian kita amatlah penting kerana ia akan mewujudkan hubungan dua hala antara individu. Oleh itu, meskipun di mana kita berada, pengetahuan dan kepakaran tentang cara untuk berkomunikasi sangat penting untuk menjamin persefahaman antara dua belah pihak. Komunikasi akan terjadi apabila maklumat yang penting boleh dipindahkan daripada diri sendiri kepada orang di sekeliling yang akan menerima maklumat yang mereka hendak sampaikan (John Corner, 1993).

Sometimes it is hard to do all the work on your own
Let us help you get a good grade on your paper. Get expert help in mere 10 minutes with:
  • Thesis Statement
  • Structure and Outline
  • Voice and Grammar
  • Conclusion
Get essay help
No paying upfront

Keadaan ini juga memerlukan kedua-dua pihak memahami tentang maklumat yang hendak dikongsi bersama. Namun begitu, kekurangan maklumat dan bahasa yang tidak jelas yang disampaikan oleh individu akan menyebabkan komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna. Keadaan ini juga, dengan berkomunikasi kita pasti akan mampu memahami diri sendiri serta diri orang lain.Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan, penjelasan, penilaian atau ramalan tindakan manusia berdasarkan kaedah saintifik yang berlaku dalam komunikasi. Teori komunikasi juga merupakan hipotesis yang telah terbukti benar yang telah dibuktikan oleh para penyelidik yang mengkajinya. Melalui teori ini juga dapat digunakan oleh pengarah urusan dalam memastikan pekerjanya dapat melakukan kerja dengan baik.

Seorang pengarah urusan ini haruslah mengetahui teori-teori komunikasi yang sesuai dalam memastikan fungsinya sebagai pengarah urusan dapat memberi arahan yang sesuai dan tepat kepada pekerjanya. Oleh itu, terdapat fungsi teori komunikasi yang dijalankan oleh pengarah urusan seperti mengawal, menganjurkan, kejelasan, fokus, pemerhatian, prediktif, heuristik dan sebagainya.2.0 FUNGSI TEORI KOMUNIKASI KEPADA SEORANG PENGARAH URUSAN1.Membantu pengarah urusan membuat ramalan.Seorang pengarah urusan dapat meramalkan bagaimana interaksi pekerjanya akan berkembang supaya dapat mengekalkan tahap kawalan tertentu.

Pengarah urusan mestilah menggunakan beberapa jenis teori tentang cara bercakap dengan pekerjanya untuk memberi pemahaman yang bagus agar dapat mencapai visi organisasi. Walaupun peristiwa yang diperhatikan berlaku pada masa lalu, tetapi berdasarkan data dan pemerhatian, ini harus dibuat perkiraan keadaan yang akan terjadi jika hal-hal yang dijelaskan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan hari ini. Sebagai contoh, fungsi ramalan ini amat penting untuk bidang kajian komunikasi seperti perundingan dan perubahan sikap, komunikasi dalam organisasi, dinamika kumpulan kecil, pengiklanan, komunikasi awam dan media massa. Melalui ramalan yang dibuat oleh pengurus urusan, sesuatu perkara dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik kerana dapat mengawal dan meneka apa yang akan berlaku.

Oleh itu, fungsi ramalan yang dijalankan oleh pengarah urusan dapat menjangka sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang. 2. Pengarah urusan menganjurkan rangka kerja.Penganjuran merujuk kepada tugas para pengurus atau pengarah dalam membentuk satu struktur oraganisasi yang menjelaskan penyusunan kerja-kerja dan pengagihan kerja-kerja tersebut berserta sumber-sumber yang diperlukan dalam organisasi. Ini bermakna bahawa dalam memerhatikan realiti kita tidak boleh melakukannya secara berasingan kerana ia perlu dilakukan secara berpasukan. Dalam merealisasikan perancangan yang telah dibuat, pengarah urusan dapat merangka kerja kepada pekerjanya supaya aktiviti pengurusan untuk mengagihkan kerja dan sumber-sumber untuk pekerjanya supaya dapat mencapai matlamat oraganisasi.

Ini bermakna terdapat modal, kakitangan dan bahan mentah yang mencukupi dalam organisasi supaya organisasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat membina struktur kerja yang baik. Oleh itu, pengorganisasian kerja oleh pengarah urusan, ia perlu dilakukan dengan teliti dan mengambil kira pelbagai aspek oleh pekerja dan sumber organisasi agar pengurusan sebuah organisasai dapat berjalan dengan sempurna.3.

x

Hi!
I'm Gerard!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out